Home

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen

Koti ja sisustus. Häävieraslistan laatiminen on vaikea tehtävä. Joukkoa pitää rajata budjettiin ja hääpaikkaan sopivaksi. Miten vieraslistan voisi laatia mieluisaksi, ketään kuitenkaan loukkaamatta Kaikki ovat samanarvoisia etnisestä taustastaan, kansalaisuudestaan tai kielestään riippumatta. Kaikkien oikeutta etniseen ja kulttuuriseen identiteettiin kunnioitetaan. Rajua eriarvoistumista asuntomarkkinoilla - Tarvittaisiin yhdenvertaisuussuunnitelma. Aran ylijohtaja Hannu Rossilahti on huolestunut Suomen asuntomarkkinoilla tapahtuneesta..

Juhlisin 50-vuotissyntymäpäiväni täällä siskoni kanssa ja se oli yksi parhaimmista kokemuksistani, joita minulla on ollut työhöni, oli matkaohjelmien laatiminen Yhdistyneen kuningaskunnan.. Työryhmä on laatinut tämän toiminnallisen Työryhmä aloitti suunnitelman laatimisen käymällä useita keskusteluja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä käsitteistä ja asioista

Yhdenvertaisuussuunnitelma - PDF Ilmainen latau

 1. Tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettäessä pyritään käyttämään ensisijaisesti tiloja, joihin on myös liikuntarajoitteisilla esteetön pääsy ja joissa on inva-wc. Vammaisen henkilön avustajalla on aina vapaa ja maksuton pääsy kaikkiin Vihreiden järjestämiin tapahtumiin.
 2. Ikäsyrjintä perustuu monesti virheellisiin tietoihin tai ennakkoluuloihin eri ikävaiheista tai ikääntymisestä, joten oikea tieto auttaa ehkäisemään ikäsyrjintää.
 3. esteettömyyttä voi edistää laatimalla yhdenvertaisuussuunnitelman. Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyvä mitoittaa organisaation tarpeisiin: pienelle paikalliselle..
 4. taan. Kansalaisuuden puuttu
 5. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) tuli voimaan Suomessa vuoden 1987 alussa. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) ja tasa-arvolain muutokset tulivat voimaan ensimmäinen tammikuuta 2015.

Työoloja kehitetään siten, että ne turvaavat kaikinpuolisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen. Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu on tärkeää henkilöstön ja jäsenistön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Työ- ja sijaisjärjestelyin huolehditaan mm. siitä, että perhevapaista johtuvat poissaolot eivät kohtuuttomasti kuormita työssä olevaa henkilöstöä. Emme aseta ketään eri asemaan vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Pyrimme tarjoamaan lastenhoitopalvelua puoluekokouksen yhteydessä. Discover laatiminen meaning and improve your English skills! If you want to learn laatiminen in English, you will find the translation here, along with other translations from Finnish to English Puhuja laati puheensa edeltävällä viikolla. The orator composed his speech over the week prior. Olen laatinut suunnitelman/luonnoksen

Hankeohjelman laatiminen - Tilaohjelman laatiminen ja tilojen vaatimusten määrittäminen. 4. Hankeohjelman laatiminen. Tilavaihtoehdot on melko pitkälle sidottu vanhan rakennuksen ratkaisuihin Työnantajan pitää myös tarkoin miettiä, mitä tietoja työntekijöistä kerätään työnhakulomakkeilla. Jos kerätään tarpeettomasti tietoja hakijan ominaisuuksista ja häneen liittyvistä seikoista, kuten esimerkiksi siviilisäädystä tai lapsista, voi syntyä olettama siitä, että näitä tietoja käytetään valintaperusteina. Ranta-asemakaavan voi laatia kunta tai myös maanomistaja. Ennen ranta-asemakaavan laatimiseen ryhtymistä on kuitenkin aina oltava ensin yhteydessä kunnan kaavoitusyksikköön

Katso sanan laatiminen käännös suomi-englanti. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Sanan laatiminen käännös suomi-englanti Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki täydentävät toisiaan. Seuraavaksi esitellään toimenpiteet, jotka oppilaitosten on lainkohtien mukaan tehtävä.Helsingin yliopiston Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä -kurssilla opiskelijat laativat kurssityönä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun toimintasuunnitelman. Liitteistä löydät Tuija Kasan laatiman tehtävänannon sekä Kia Olkkolan ja Elisa Tikan kurssityön. Lisäksi alta löytyy myös erityisopettajaksi opiskelevan Jasu Hakmanin kirjoitus ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen tekemisestä käytännössä.  Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän.. Sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä ilmenee esimerkiksi väheksymisenä, asiattomina kommentteina tai häirintänä. Se voi ilmetä huomaamattomammin myös heteronormatiivisena ajattelutapana, jonka mukaan maailmassa ajatellaan olevan vain kahdenlaisia ihmisiä: heteronaisia ja -miehiä. Sukupuoleen ja sukupuolten välisiin eroihin liittyvien stereotyyppisten käsitysten aktiivinen muuttaminen ja sukupuolen moninaisuuden korostaminen ovat tärkeä osa yhdenvertaisuuden edistämistä.

Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi. Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on varhaiskasvatuslain 26.. Helsinki on laatinut yhdenvertaisuussuunnitelmat henkilöstölle ja palveluille. Palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelma koostuu kolmesta asiakirjasta: kaupunginhallituksen päätöksestä..

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuus - Työsuojel

Vammaisten työhön pääsyä ja työstä suoriutumista on tuettava

Aloita hakemuksesi laatiminen. Liitteen XIV aineen lupahakemus voi perustua kahteen seikkaan Aloita hakemuksesi laatiminen. Riittävää hallintaa ei osoitettu eikä soveltuvaa vaihtoehtoa ole Jotta vammainen henkilö voisi saada työtä ja suoriutua työtehtävistään, työnantaja saattaa joutua tekemään esimerkiksi työaika- tai työpaikkajärjestelyitä, työvälinehankintoja tai muutoksia työpaikan rakenteisiin esteettömän kulun takia. Näitä toimia kutsutaan mukautuksiksi.Mahdollisissa yksittäisissä tasa-arvon tai yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaustilanteissa asiasta on kerrottava eteenpäin mahdollisimman pian ja se selvitetään ensisijaisesti esihenkilön tai ryhmäsihteerin tai muun ko. vapaaehtoistoiminnan muodosta vastaavan henkilön kanssa.

Vapaaehtoistoimintaa koordinoivien henkilöiden on huolehdittava siitä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu toiminnan suunnittelussa sen kaikilla osa-alueilla mm. vastuunjaon, osallistumismahdollisuuksien, mielipiteen ilmaisun ja palautteen annon osalta. Jokainen toiminnassa mukana oleva puolestaan on itse vastuussa siitä, ettei toiminnallaan syyllisty syrjivään käytökseen. Yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittava kaikissa yrityksissä, joissa on Ohjeen ovat laatineet SAK ja muut palkansaajajärjestöt, Ihmisoikeusliitto, Näkövammaisten.. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Laissa on säädetty niistä tavoitteista, keinoista ja kielloista, joilla tasa-arvoa edistetään.

+ Yhdenvertaisuussuunnitelma. SUOMEN SHAKKILIITTO RY:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Johdanto Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki.. Tässä täyttömallissa käsitellään asuntokohteiden suunnittelusopimusten laatimista. Ohjeet annetaan asuntokohteiden suunnittelusopimuslomakkeiden RT 80290 Asuntokohteiden suunnittelusopimus.. 6. On hyvä tiedostaa, että viranomaiselle toimittamasi asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.

Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelma. Työnantaja, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, tulee laatia yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa työpaikalle.. Vammainen tai sairas henkilö saattaa tarvita apuvälineitä tai avustajaa. Apuvälineiden käyttäjällä on oltava mahdollisuus osallistua täysipainoisesti ja toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Hyvin suunniteltu ja fyysisesti esteetön ympäristö sekä valmiudet erityisjärjestelyihin vähentävät vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa haittaa. Vammaisella on kuitenkin oikeus päättää, pyytääkö hän apua tai erityisjärjestelyjä. Ei tule olettaa, että kaikki vammaiset tarvitsevat apua kaikissa tilanteissa.

Edistämistoimilla tarkoitetaan sellaisia konkreettisia keinoja, joilla vaikutetaan työpaikan tosiasialliseen yhdenvertaisuustilanteeseen. Esimerkiksi työ pyritään järjestämään siten, että syrjinnän vaarassa olevien työntekijöiden tarpeet huomioidaan paremmin. Kyse voi myös olla heikommassa asemassa olevien tukemisesta: erityistukea (positiivista erityiskohtelua) voidaan tarjota esimerkiksi ikääntyneille tai vajaakuntoisille.Henkilöstön koulutussuunnitelmat laaditaan siten, että ne tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Niissä huomioidaan myös tulevat työtehtävät, uralla eteneminen ja valmiudet kehittää vapaaehtoistoimintaa. Koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä otetaan huomioon ihmisten erilaiset koulutustarpeet ja mahdollisuudet osallistua koulutukseen esimerkiksi työtehtävien luonteen ja perhevelvoitteiden vuoksi. Sijaisjärjestelyt eivät saa olla esteenä koulutukseen hakeutumisessa. Yhdenvertaisuussuunnitelma tammikuu 2017 Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän.. Esihenkilön tai lähiesihenkilön tulee huolehtia siitä, että kukaan työntekijä tai vapaaehtoinen ei joudu minkäänlaisen syrjinnän tai sukupuolisen tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Jokaisen työntekijän ja aktiivin pitää puolestaan itse vastata siitä, ettei omalla toiminnallaan aiheuta syrjintätilanteita.

Хэштег #yhdenvertaisuussuunnitelma в Твиттер

Jatkaamme artikkeliamme strategisen suunnitelman laatimisesta jatkamme palkkioita ja kannustimia, velvollisuuksien suhdetta suorituskykytavoitteisiin, suorituskyvyn ja palkkion välisen yhteyden.. Suunnitelman laatiminen/päivitys. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään tarvittaessa ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumisen tilanne selvitetään kolmen vuoden..

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2010:93) mukaan yhtiöllä oli oikeus yksipuolisesti muuttaa tulospalkkiojärjestelmää. Ehdot eivät kuitenkaan saaneet loukata työsopimuslain pakottavia säännöksiä. Lisäksi katsottiin syrjiväksi rajoitusehto, jonka mukaan laittomaksi todetun työtaistelutoimen aiheuttama taloudellinen menetys vähennettiin työtaisteluun osallistuneiden tulospalkkiosta. Koska erilainen kohtelu ei johtunut toimihenkilöiden mielipiteestä tai aatteellisesta vakaumuksesta, heillä ei kuitenkaan ollut oikeutta yhdenvertaisuuslain mukaiseen hyvitykseen.Vihreät puuttuu kaikkiin sukupuoliseen syrjintään viittaaviin tapauksiin lain puitteissa ja välittömästi, kun sukupuolisen häirinnän kohteeksi joutunut on saattanut asian työnantajan tai vapaaehtoistoiminnasta vastaavan henkilön tietoon. Koska yritys/elinkeinonharjoittaja laatii sopimusehdot ja tekee kauppaa itse laatimillaan ehdoilla, sen on otettava ehtoja laatiessaan myös Sopimusehdot on syytä laatia mahdollisimman selkeiksi yhdenvertaisuussuunnitelma. yhdenvertaisuussuunnitelma (englanniksi). Määritelmät: Suomessa vähintään 30 henkilöä työllistäville työnantajalle pakollinen suunnitelma tarvittavista.. Lainmuutoksen jälkeen velvoite yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta koskee kaikkia koulutusta järjestäviä oppilaitoksia eli

Vihreiden yhdenvertaisuussuunnitelma Vihreät - De Grön

Työnantaja voi valita työpaikan tarpeisiin parhaiten sopivan menetelmän yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla erillinen suunnitelma tai se voidaan sisällyttää muuhun työpaikalla laadittavaan suunnitelmaan, esimerkiksi tasa-arvolain mukaiseen tasa-arvosuunnitelmaan, yt-lain mukaiseen henkilöstösuunnitelmaan tai työturvallisuuslain mukaiseen työsuojelun toimintaohjelmaan. Suomen palkansaajien keskusjärjestöjen laatiman yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaohjeen mukaan yhdenvertaisuussuunnitelma on keino lisätä työhyvinvointia ja työssä viihtyvyyttä.. Vihreiden yhdenvertaisuussuunnitelma yhdistyksille, henkilöstölle, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille Hyväksytty puoluehallituksessa 15.4.2016 1.. Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on muodostaa selkeät pelisäännöt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle ja kehittämiselle niin Vihreiden palkatun henkilökunnan kuin vapaaehtoistenkin toimijoiden kohdalla. Vihreiden yleisenä tavoitteena on tarjota henkilöstölleen ja aktiiveilleen turvallinen työympäristö sekä avoin, tasa-arvoinen ja motivoiva järjestöilmapiiri, joiden puitteissa henkilöstö, aktiivit, jäsenet ja tukijat voivat toimia joustavasti ja hyvässä yhteistyössä. Tiedottamisessa ja materiaalintuotannossa kiinnitetään huomiota valittujen kanavien ja esitystapojen esteettömyyteen ja varmistetaan aistirajoitteisten henkilöiden pääsy sisältöihin. Verkkosivuilla ja sähköisissä aineistoissa suositaan näkövammaisten käyttämien apuvälineiden kanssa yhteensopivaa tekniikkaa. Tarvittaessa luodaan rinnakkaiset materiaalit eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Selkokielisyys palvelee yleensä muitakin kuin erityisryhmiä. Kaikessa tiedotuksessa pyritään ilmaisun selkeyteen sekä kiinnitetään huomiota tekstin johdonmukaisuuteen ja loogiseen etenemiseen.

Kaikkien oppilaitosten tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelm

 1. taan edellytystensä mukaisesti. Esteettömässä järjestössä tilat ovat helposti saavutettavissa ja muunneltavissa erilaisia käyttäjiä ajatellen. Toi
 2. Yhdenvertaisuussuunnitelma koskee keskustoimistoa, piiritoimistoja, nuorten turvataloja Halutessaan yksiköt voivat tämän suunnitelman pohjalta laatia oman, tarkemman suunnitelmansa
 3. en. Raportti on Writerin tekstiasiakirja, jossa näkyy käyttäjän aineisto järjestetyssä muodossa ja muotoiltuna. LibreOffice Basessa voidaan valita raportin luonti joko käyttäjän toi
 4. nallinen tasa-arvosuunnitelma jo vuodesta 2005. Tasa-arvolaissa syrjintäperusteet ovat sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa  esimerkiksi niin, että lasten ikä ja kehitys otetaan huomioon ja kaikki opiskelijat kohdataan yksilöinä.
 5. tatavat, joita noudatetaan työhönotossa ja henkilöstöratkaisuissa: ovatko työolot ja menettelytavat yhdenvertaisia erilaisten syrjinnän vaarassa olevien ryhmien näkökulmasta. Yhdenvertaisuutta arvioidessaan työnantajan tulee käydä läpi menettelytavat ainakin
 6. kä lisäksi kiellettyä on myös oman syrjivän käytöksen perustele

Työnantajille on tullut velvoite laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Ensimmäinen uuden lain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma tulee laatia 1.1.2017 mennessä Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työpaikalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelmalle ei ole määrämuotoa, mutta sen tulee olla todennettavissa ja tarkastettavissa. Sijoitussuunnitelman laatiminen. Inderes on kaikille osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö Suomen- ja ruotsinkielisillä on oltava mahdollisuus osallistua toimintaan yhdenvertaisesti (tarvittaessa erikoisjärjestelyin), samoin kotimaisia kieliä huonosti osaaville henkilöille on pyrittävä järjestämään mahdollisuus mielekkääseen vapaaehtoistoimintaan. Suunnitelman voi yhdistää osaksi jotakin muuta työpaikalla laadittavaa suunnitelmaa, esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelmaan tai tasa-arvosuunnitelmaan.

Lahden ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan

vihreille hyvien aikojen ylellisyyttä, jota tehdään silloin, kun on varaa. Sukupuolten tasa-arvo on perustavaa laatua oleva ja luovuttamaton tavoite kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa. Kaikkien kuntien täytyy nykyisin laatia lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet ja kuvataan toimenpiteet ja vastuut yhdenvertaisuuden edistämiseksi Pidämme huolta, että puolueen tehtäviin nimetään tasapuolisesti eri sukupuolten edustajia. Noudatamme puolueen sääntöjen kiintiöperiaatteen henkeä myös niissä nimityksissä, joissa puolueen säännöt eivät sitä erikseen edellytä.Kohtelemme kaikkia toimijoita yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän sukupuolestaan tai sukupuolen ilmaisustaan. Toimintasuunnitelman laatiminen ohutlevytuotteita ja hitsauskokoonpanoja valmistavalle yritykselle. @inproceedings{Huhtala2006ToimintasuunnitelmanLO, title={Toimintasuunnitelman laatiminen..

Kulttuuria kaikille - Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen

Vihreät on feministinen puolue. Vihreä feminismi on kaikkien sukupuolten tasa-arvon lisäämistä. Se pohjaa ajatukseen, että maailmassa on sukupuolittuneita ja epätasa-arvoistavia rakenteita, joita pitää purkaa.Tarkkailemme puoluekokouksissa pidettyjen puheenvuorojen sukupuolittuneisuutta ja pyrimme puheenvuorolistalla huolehtimaan että ääneen ääneen pääsevät eri sukupuolten edustajat.

Jotta työnantaja voisi edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta, sen tulee ensin arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Tarvittaessa on kehitettävä syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja, joita noudate­taan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöratkaisuja tehtäessä.  Ranskan Suomen-suurlähetystö voi laatia elossaolotodistuksia vain tietyin ehdoin. Jos kuulutte edellämainittuihin ryhmiin, Ranskan suurlähetystö voi laatia teille elossaolotodistuksen esittäessänne.. 2. YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN. 2.1. Mikä on yhdenvertaisuussuunnitelma. Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin..

Syrjinnällä työelämässä tarkoitetaan ihmisten erilaista kohtelua silloin, kun erilaisen kohtelun syynä on jokin työnhakijan tai työntekijän henkilöön tai hänen läheiseensä liittyvä ominaisuus tai seikka. Tällaista ominaisuutta tai seikkaa kutsutaan syrjintäperusteeksi. Laissa kiellettyjä syrjintäperusteita ovatSyrjintä voi olla myös moniperusteista, jolloin työntekijään tai työnhakijaan liittyy kaksi syrjintäperustetta tai useampi eri syrjintäperuste. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Onko mielessä tuore liiketoimintaidea? Asiantuntijan laskelmat ja liiketoimintasuunnitelma ovat usein uskottavampia haettaessa rahoitusta

Viimeistään ensi vuoden alussa isommilla eli vähintään 30 henkeä työllistävillä työpaikoilla on oltavat kirjallinen yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuuslaki uudistettiin vuoden 2015 alussa Yhdenvertaisuussuunnitelmasta kerrotaan jokaiselle uudelle työntekijälle perehdyttämisen yhteydessä. Se on aina koko henkilöstön saatavilla toimiston yhteisissä tiedostoissa.

1. Pyydä työnantajalta selvitys asiasta. Keskustele työnantajan kanssa syrjinnäksi kokemastasi menettelystä ja pyydä sille kirjallinen perustelu. Jos on kyse häirinnästä, pyydä työnantajaa puuttumaan tilanteeseen.Henkilöstösuunnittelulla ja rekrytoinnilla edistetään henkilöstörakenteen kehittymistä tasa-arvoiseen ja monimuotoiseen suuntaan. Työtehtävien ja työpaikkailmoitusten tulee edistää eri sukupuolten tasapuolista hakeutumista ja sijoittumista eri tehtäviin. Työpaikkailmoituksessa vältetään sellaisten ominaisuuksien korostamista, joita pidetään tietylle sukupuolelle tyypillisinä ominaisuuksina. Lisäksi Vihreissä vältetään kokonaan sukupuoleen viittaavia tehtävänimikkeitä. Kunnioitamme ihmisten erilaisia elämäntapoja ja -arvoja. Suhtaudumme erilaisiin vakaumuksiin yhdenvertaisesti.

Työntekijöiden yhdenvertaisuutta on edistettävä

Jos asia vaatii lisäkäsittelyä, luottamushenkilö tai toiminnanjohtaja voi käsitellä asian. Asia käsitellään aina luottamuksellisesti. Kolmanneksi tavoitteeksi valittiin yhteisen toimintaohjeen laatiminen syrjintätilanteen Yhdenvertaisuussuunnitelma. Kamppailulajien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sisältää..

opetussuunnitelman laatiminen. Kohteesta Tieteen termipankki. Loikkaa: valikkoon, hakuun. Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 10.05.2020: Nimitys:opetussuunnitelman laatiminen Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen on satoja eri tapoja. Olemme luoneet esimerkiksi kahdeksanvaiheisen liiketoimintasuunnitelmaoppaan, joka sisältää kaikki tärkeimmät elementit Tasa-arvolaki edellyttää, että tasa-arvosuunnitelma tehdään yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajien kanssa. Suunnitelmissa edellytetään alkutilanteen kartoittamista. Tasa-arvosuunnitelman lisäksi oppilaitoksen tulee laatia henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma, jos oppilaitoksen palveluksessa olevan henkilöstön määrä on pysyvästi yli 30 työntekijää.

Vihreiden tavoitteena on maailma, jossa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sisältyvät oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikkien ihmisten kohdalla. Vihreiden periaateohjelmaan (2012) määriteltynä perusarvona on vapaus kaikille, jolla tarkoitetaan, että ihmisillä tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisen oikeutta samaan tai vahingoita eläimiä tai ympäristöä. Vapaus lisää onnellisuutta ja osallisuutta parantamalla ihmisten edellytyksiä päättää elämästään ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen eri tavoin. Toisena perusarvona on välittäminen muista ihmisistä: kaiken toiminnan tulee olla oikeudenmukaista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Julkisen vallan tulee huolehtia ihmisten elämän edellytyksistä, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta. Kehitämme käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa puolueen ruotsinkielisiä palveluja. Tarjoamme tärkeimmiksi arvioituja materiaaleja tai palveluja muillakin kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi. Saamen-, englannin- ja venäjänkieliset materiaalit ovat tärkeysjärjestyksessä päällimmäiset. Lisäksi pyrimme tarjoamaan materiaalia selkosuomeksi. Painopisteenä ovat jäsenyysasioiden hoitamiseen liittyvät palvelut sekä keskeiset vaalimateriaalit.Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan yleensä transihmisiä (transsukupuoliset, transvestiitit ja transgenderit / muunsukupuoliset) ja intersukupuolisia. Sukupuoli-identiteetin lisäksi myös sukupuolen ilmaisu voi erota juridisesta sukupuolesta. Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta. Kiellettyä työelämässä on myös sukupuolen perusteella tapahtuva syrjintä. Tästä on säädetty tasa-arvolaissa, jonka noudattamista valvoo tasa-arvovaltuutettu.

Etnisyydellä viitataan yhteisöllisyyden tapoihin, jotka mielletään tyypillisiksi tietylle ryhmälle, kansanosalle tai kansalle. Etnisen ryhmän perustana voi olla esimerkiksi yhteinen kieli, uskonto, alkuperämaa tai kulttuurinen perintö. Etninen ja kulttuurinen tausta kuuluvat henkilön identiteettiin ja ohjaavat tämän tapaa olla ja toimia suhteessa itseen, toisiin ja ympäristöön. Työnantajan tulee edistää yhdenvertaisuutta toimilla, joihin arvioinnissa havaitut kehittämiskohteet ja mahdolliset ongelmat antavat aihetta. Toimien laatuun ja laajuuteen vaikuttavat työpaikan tarpeet ja käytettävissä olevat voimavarat.Toimistokalusteet ovat liikuteltavia ja säädettäviä, minkä lisäksi erilaisia ergonomisia apu- ja tukivälineitä hankitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sekä toimiston yleisvalaistus että työpisteiden kohdevalaistus ovat riittävän voimakkaita ja tasaisia. Ääniympäristöltään toimisto on rauhallinen, vaikka puheäänistä muodostuva taustahäly voikin satunnaisesti nousta häiritseväksi. Kokouksille ja keskusteluille on varattu omia tiloja, joita voi tarvittaessa käyttää myös hiljaiseen työskentelyyn.

Esteettömyys: yhdenvertaisuussuunnitelm

..laatiminen Yleiset velvoitteet • Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta säädetään 1.1.2015 Yhdenvertaisuussuunnitelma on oltava viimeistään 1.1.2017 kaikissa yrityksissä, joissa on.. Uskottavaa tasa-arvopolitiikkaa voidaan tehdä vain silloin, kun politiikassakin noudatetaan tasa-arvoa. Merkittäviin luottamustehtäviin ihmisiä valittaessa on pidettävä huoli siitä, että paikat jaetaan

Yhdenvertaisuussuunnitelma puuttuu monelta työpaikalt

OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN RANUAN KUNNASSA OLEVAN SIMOJÄRVEN ALUEELLE SEKÄ OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Источник: HILMA OHJEITA HYBRIDIVALMENNUKSEN LAATIMISEEN (verkkovalmennus + yksilövalmennus) Voit luoda valmiin pohjan omiin valmennuspaketteihin ja.. Tavallisesti kaikilla ihmisillä on sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen. Sukupuoli on muun muassa juridinen, biologinen, sosiaalinen sekä omaan kokemukseen perustuva kokonaisuus. Sukupuoli ei ole vain mies tai nainen, vaan se voi olla molempia yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta. Jotkut myös kokevat, että heillä ei ole sukupuolta lainkaan. Oikeus omaan sukupuoli-identiteettiin ja sen ilmaisuun haluamallaan tavalla ovat jokaisen perusoikeuksia. Pohjatutkimusohjelmien laatiminen tulee sisällyttää tarjoukseen. Länsiväylän liikennejärjestelyistä on laadittu liitteenä oleva yleissuunnitelma, jonka perusteella tämän tarjouspyynnön mukaiset..

Video: Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen

Palkansaajat: Yhdenvertaisuussuunnitelma lisää AK

Palloliiton yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää kaksi ulottuvuutta: Organisaatio työnantajana sekä yhdenvertaisuus organi-saation toteuttamassa toiminnassa Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee olla laadittuna 1.1.2017 mennessä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Yhdenvertaisuuslain valvonta työelämässä kuuluu.. Siitä, mitä sukupuolta ihminen on, ei voi päätellä hänen seksuaalista suuntautumistaan. Seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, keneen henkilö tuntee vetovoimaa emotionaalisesti tai eroottisesti. Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen kuuluvat homot, lesbot, biseksuaalit ja heterot. Lisäksi moninaisuuteen kuuluu vähemmän tunnettu transsuuntautuneisuus, joka tarkoittaa henkilön kokemaa vetovoimaa transihmisiin. yhdenvertaisuussuunnitelma. Suomessa vähintään 30 henkilöä työllistäville työnantajalle pakollinen suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma tuli lakisääteiseksi 2015 lakiuudistuksessa. yhdyssana sanoista.. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen : Lammin Ikkuna Oy . Yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitys keväällä 2019 laaditulle suunnitelmalle

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelm

 1. taedellytysten törmätessä. Ihmisillä voi vammaisuuden tai sairauden takia olla erilaisia tapoja liikkua, toimia, kommunikoida ja ymmärtää. Yhdenvertaisuus toteutuu, kun osallistu
 2. Kaikki välillinen ja välitön sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty ja Vihreissä suhtaudutaan erittäin vakavasti kaikkiin siihen viittaaviin tapauksiin.
 3. en - English-Finnish dictionary and search engine for English translations. Look up in Linguee. Suggest as a translation of laati
 4. ismi tunnustaa, että kaikki päätökset kohdistuvat ihmisiin, joilla on sukupuoli, ja että päätökset ja niiden vaikutukset eivät kohdistu tasaisesti eri sukupuoliin. Tasa-arvopolitiikka ei ole
 5. en. Hollandaca. opstelling. Son Güncelleme: 2014-11-14 Kullanım Sıklığı: 1 Kalite: Referans: IATE. Fince. Talousarvion laati
 6. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Soveltavat kurssit

Vapaaehtoistoiminnan muotojen pitää soveltua yhdenvertaisesti kaikille riippumatta henkilöön liittyvistä ominaisuuksista. Vapaaehtoistoiminnassa (esim. yhteisissä kokouksissa ja tilaisuuksissa) on huolehdittava, että valitut vapaaehtoistoiminnan muodot ja kokoontumispaikat soveltuvat mm. liikuntarajoitteisille ja raskaana oleville henkilöille. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Pohja yrityksen tulokselliselle toiminnalle. Yrityksen perustamisessa kaikki alkaa hyvästä liiketoimintasuunnitelmasta, joka parhaimmillaan antaa vankan.. Nykytaiteen museo Kiasman yhdenvertaisuussuunnitelma

Posty: 16 - zobacz zdjęcia i filmy z hasztagiem yhdenvertaisuussuunnitelma na Instagramie PUTKENTAIVUTUSKONEEN KÄYTTÖOHJEIDEN LAATIMINEN Risto Voutilainen Opinnäytetyö Syyskuu 2011 Kone- ja tuotantotekniikka Modernit tuotantojärjestelmät Tampereen..

Viittomakieli - yhdenvertaisuussuunnittelu - YouTub

 1. Lippukunnan oma yhdenvertaisuussuunnitelma. Lippukunnan avoimuus on helppo typistää fiiliskysymykseksi. Jos musta ja kavereistani tuntuu, että lippukuntaani on helppo tulla mukaan, miksei..
 2. en, kokousjärjestelyt sekä messujen ja tapahtumien koordinointi
 3. nassa. 
 4. en
 5. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että oppilaitoksella on aina suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Lisäksi laki edellyttää, että yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajien kanssa. Suunnitelmassa edellytetään alkutilanteen kartoittamista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020 yle

 1. Edistämistoimenpiteitä ovat myös syrjintää ja häirintää ehkäisevät toimenpiteet. Tällaisia ovat esimerkiksi työpaikalle laadittavat menettelytavat syrjintäepäilyjen käsittelyyn sekä työntekijöiden ja esimiesten yhdenvertaisuuskoulutus.
 2. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Sen mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 3. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintä taas tarkoittaa vastaavaa henkilön sukupuoleen liittyvää käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista.
 4. nassa mukana olevia elämänkatsomuksellisten arvojen väliseen vuoropuheluun.

Mitä tarkoittaa OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN? Tässä näet 2 määritelmää sanalle OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Datanhallintasuunnitelman laatiminen. Suosittelemme DMPTuulin käyttämistä datanhallinnassa. Voit myös käyttää hyväksesi tarkistuslistoja, malleja ja ohjeita ja kirjoittaa suunnitelman millä tahansa..

synonyms - laatiminen. report a problem. kokoelma, kokoelman laatiminen, kokoomateoksen toimittaminen, kokoomateos, kooste, lukemisto, tuotanto, valmistus Yhdenvertainen Metropolia – Yhdenvertaisuusohjelma opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille sekä hakijoille Suunnitelman laatimisesta, sen mukaisesta toiminnasta ja seurannasta on huomattavaa hyötyä PRH:lle virastona sekä sen henkilöstölle ja asiakkaille Tiedätkö, mitkä ovat työnantajan lakisääteiset asiakirjat? Katso lakimiehen listaus asiakirjoista, jotka sinun on työnantajana velvollisuus laatia Uskonnonvapaus on perusoikeus, johon kuuluu vapaus uskoa ja vapaus olla uskomatta. Ihmisellä on siis sekä positiivinen vapaus harjoittaa uskontoa että negatiivinen vapaus olla osallistumatta uskonnonharjoitukseen. Käytännössä positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa esimerkiksi oikeutta rukoilemiseen tai omasta uskostaan kertomiseen. Negatiivinen uskonnonvapaus taas ilmenee esimerkiksi siten, ettei kenenkään tarvitse osallistua oman vakaumuksen vastaiseen uskonnonharjoittamiseen.

yhdenvertaisuussuunnitelma - Wikisanakirj

 1. Mikäli työnantaja epää työntekijältä kohtuullisiksi katsottavat mukautukset, kyse on syrjinnästä. Työnantajan on pyynnöstä perusteltava kirjallisesti menettelynsä vammaiselle, joka katsoo tulleensa syrjityksi mukautusten epäämisen vuoksi. Velvollisuus koskee sekä työhönottoa että ratkaisuja, jotka tehdään työsuhteen kestäessä ja sen päättyessä. 
 2. en. Etsitkö yleistä kohteen PT määritystä? PT tarkoittaa Testaussuunnitelman laati
 3. Yhdenvertaisuus työpaikalla ei toteudu vain laatimalla #yhdenvertaisuussuunnitelma, jos sen valmisteluprosessi, toimeenpano & toteutumisen arviointi arjessa sekä viestintä ontuvat
 4. taympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet on otettu huomioon.
 5. Vihreiden henkilöstösuunnittelussa varaudutaan sekä miesten että naisten perhevapaiden käyttöön. Työntekijöille myönnetään oman tai puolison lapsen syntyessä ja varttuessa samat perhepoliittiset vapaat ja etuudet puolison sukupuolesta riippumatta. Mahdollisten uudelleenorganisointien ja henkilöstöjärjestelyjen yhteydessä otetaan huomioon tasapuolisesti myös ne henkilöt, jotka perhevapaiden vuoksi ovat tilapäisesti poissa työelämästä.
 6. en tarkoittaa yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta rasitetta työnantajalle, ja joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Miten reklamaatio pitää laatia? Onko sen toimittamisella takaraja, ja kenelle se pitää toimittaa? Lukijoilta tulleissa kysymyksissä on sivuttu kiinteistökaupan laatuvirhetilannetta (rakenne- tai muu.. Vammaisuus voi olla syntyperäistä, tai se saattaa johtua esimerkiksi tapaturmasta tai onnettomuudesta.Työnantajan tulee huomioida, että syrjintäperuste voi liittyä sellaisiin henkilön ominaisuuksiin, joita koskevat tiedot ovat arkaluonteisia ja joiden käsittelyä työpaikalla on sen vuoksi lailla rajoitettu.

Hasztag #yhdenvertaisuussuunnitelma na Instagramie • Zdjęcia i film

Ristisanatehtävien laatiminen. Fma J-P Stenvall. Päätoimialaamme ovat ja maa- ja kiviainesten rakennustekniseen käyttöön ja ottotoimintaan liittyvät tutkimukset ja suunnitelmien laatiminen Vasujen laatimiseen tarvitaan - ja myös laki edellyttää - että siihen osallistuvat koko päiväkodin henkilöstö että myös lapsen vanhemmat tai huoltajat Yhdenvertaisuussuunnitelma. Opetussuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelma. ‍Tasa-arvosuunnitelma

VIEREMÄN KUNNAN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 Vieremän kunta palveluiden tarjoajana ja Edelleen suunnitelman laatiminen varmistaa, että yhdenvertaisuusasi-oita käsitellään.. Merkittävimmät muutokset yhdenvertaisuuslakiin: Työnantajalla velvollisuus laatia henkilöstöpoliittinen yhdenvertaisuussuunnitelma Viranomaisilla velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunitelma koskien.. Yhdenvertaisuussuunnitelma on julkinen. Puolue huolehtii asiaan liittyvästä tiedottamisesta tarpeen mukaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan tehdä erillisenä tai se voidaan laatia osana jotain muuta suunnitelmaa kuten esimerkiksi henkilöstösuunnitelmaa, tasa-arvosuunnitelmaa.. Ylläpidämme ehdotonta nollatoleranssia kaiken sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän suhteen.Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat luonnollinen osa järjestön johtamista, ja erityisesti johdon tulee sitoutua niiden edistämiseen. Hyvän johtamisen avulla tuetaan ja kannustetaan henkilöstöä ja jäsenistöä tasapuolisesti vastuunottoon, urakiertoon, koulutukseen, tietojen ja taitojen laaja-alaiseen käyttöön sekä hyviin tuloksiin. Esihenkilöillä on keskeinen asema henkilöstösuunnitelman toteuttajina, työyhteisön kehittäjinä sekä työilmapiiriin ja asenteisiin vaikuttajina. Syrjintä on kielletty työhön otettaessa, työnteon aikana ja työn päättämistilanteissa. Työnantaja voi syyllistyä syrjintään jo ennen varsinaista työhönottoa valintakriteerien asettamisessa tai työpaikkailmoittelussa. Työpaikkailmoituksessa ei saa asettaa työnhakijalle sellaisia vaatimuksia tai toiveita, joilla ei ole merkitystä tehtävän hoidossa.

Vihreiden yhdistysten tueksi on puolueen extranet-palvelussa jaossa Vihreät Vaivaiset ry:n tuottama Esteetön vihreä yhdistys -ohjeistus. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisilla on velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvoite koskee myös.. Yhdenvertaisuussuunnitelma on yhdenvertaisuuden edistämisen työkalu, joka tukee yhdenvertaisuuden edistämistä kaikessa oppilaitoksen toiminnassa. Kaikkien oppilaitosten tulee laatia..

Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus on edistää oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvotyötä. Tasa-arvosuunnitelma voi olla erillinen asiakirja, yhdistyä yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa tai sisältyä johonkin muuhun asiakirjaan, esimerkiksi opetussuunnitelmaan.Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2014:47) mukaan työnantaja ei ollut menetellyt työsopimuslain syrjintäkiellon vastaisesti, kun ei ollut antanut ansiosidonnaisen päivärahan lisäpäiviin oikeutetulle samanlaista tukea työllistymiseen kuin heikompaan asemaan joutuville irtisanotuille työntekijöille. Työnantajan katsottiin asettaneen työntekijän ikänsä perusteella muita epäsuotuisampaan asemaan, mutta tällä menettelyllä oli yhdenvertaisuuslain mukainen oikeutettu tavoite. Palkansaajat: Yhdenvertaisuussuunnitelma lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta. 14.11.2016. Samalla työpaikalle on mahdollista laatia sopivia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.. Kunnioitamme jokaisen oikeutta määritellä itse tai jättää määrittelemättä sukupuolensa. Jokaisella on oikeus kertoa tai olla kertomatta ihmissuhteistaan ja seksuaalisesta suuntautumisestaan. Lomakkeilla ja muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kysymme ihmisten sukupuolta, emme rajoita vaihtoehtoja vain kahteen.

Jäsenrekrytointia tehdään ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan eri puolilla Suomea. Monipuolinen viestintä (monta kanavaa, monta erilaista kohderyhmää) edesauttaa erilaisten ihmisten osallistumista toimintaan. Lähtökohtaisesti jokaisella Vihreiden toiminnasta kiinnostuneella on oltava mahdollisuus osallistua toimintaan ainakin jollakin tavalla ilman, että sitä rajaa asuinpaikkakunta, koulutus, sukupuoli, kieli tai muu vastaava seikka. Toimintaan osallistuvilla puolueaktiiveilla on oikeus päättää, mitä he kertovat muille terveydentilastaan tai vammastaan. Vihreiden toimistolla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Ohjelma kattaa seuraavat toiminnan osa-alueet:

Ohje työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen SA

Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2021Valmis. 4. YHDENVERTAISUUSTYÖRYHMÄN KOKOONPANO Työryhmä Ylöjärven kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista varte Tiedote on hyvä laatia myös ulkoasultaan selkeäksi. Tiedotteessa on mainittava tekstilajin nimi (TIEDOTE) ja sen laatimispäivämäärä. Toimittajille hyödyllinen on myös tieto siitä.. Omavalvontasuunnitelman laatimisessa voi hyödyntää Valviran lomaketta. Valvira on antanut 25.7.2012 määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta

Yhdenvertaisuuslain soveltaminen 1

Metsäsuunnitelmien laatiminen ja päivitys. Teemme sinulle metsäsuunnitelman, jonka avulla ohjaat metsänhoidon ja puunkorjuun suunnittelua. Jos sinulle on jo tehty metsäsuunnitelma, mutta sen tiedot.. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on Vihreiden arvojen ja toiminnan edun mukaista. Kyse on oikeudenmukaisuuden toteuttamisen lisäksi henkilöstön ja järjestön voimavarojen paremmasta käytöstä – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus merkitsevät järjestölle tietojen, kokemuksen sekä erilaisten ominaisuuksien ja taitojen laajempaa hyödyntämistä. Aktiivisella ja tuloksellisella tasa-arvotyöllä voidaan myötävaikuttaa myönteisen mielikuvan syntymiseen järjestöstä.

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.7. Mahdollisen hyvityskanteen nostamista varten kannattaa olla yhteydessä omaan ammattiliittoon tai työoikeutta tuntevaan lakimieheen tai asianajajaan. Työsuojeluviranomaisen toimivaltaan ei kuulu hyvityskanteiden ajaminen tai niissä avustaminen.

Tasa-arvolain mukaan jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajan tulee mm. 1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä; 2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen; 3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa; 4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille; 5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin; ja 6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä. Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi (Sisäasiainministeriö SM003:00/2009) Yhdenvertaisuussuunnittelun opas (Sisäasiainministeriön julkaisu 10/2010) Emme syrji ketään vamman tai terveydentilan perusteella. Ihmisten kohtelu on yhdenvertaista ja asiallista, on sitten kyse psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai vammasta.

Työnantajalta voidaan edellyttää kuitenkin vain kohtuullisia mukautuksia. Kohtuullisuusarvioinnissa otetaan huomioon vammaisen henkilön tarpeiden lisäksi yrityksen koko ja taloudellinen asema, yrityksen toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset. Jos työnantajalla on mahdollisuus saada tukea mukautuksiin, ne huomioidaan myös kohtuullisuutta arvioitaessa.Tarjoamme työnantajana joustavuutta työaikojen yhteensovittamisessa eri-ikäisten työntekijöiden elämäntilanteeseen, esimerkiksi pienten lasten vanhempien aikarajoitteisiin.Arvostamme eri-ikäisiä ihmisiä sekä heidän vahvuuksiaan. Ymmärrämme heidän erilaisia haasteitaan.

Työnantajan pitää arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Arvioinnin tarkoituksena on paikantaa olosuhteita ja menettelytapoja, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Sen perusteella pitää voida tehdä johtopäätöksiä ja valita yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvittavat toimet.Tasa-arvolaki määrää, että suunnitelma on tehtävä vuosittain tai vähintään kolmen vuoden välein. 8. Voit olla yhteydessä myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi harkintansa mukaan avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita henkilöitä näiden tekemiä syrjintävalituksia tutkittaessa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020. Ylen keskeisiä arvoja ovat tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu ja ihmisen arvostaminen. Näitä arvoja haluamme edistää paitsi..

3. Mikäli keskusteltuasi työnantajan kanssa edelleen epäilet tulleesi syrjityksi jollakin laissa kielletyllä perusteella tai et saa työnantajaltasi selvitystä, voit ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon asian selvittämiseksi. Voit myös ottaa yhteyttä ilman, että nimesi tulee esille.Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä kaikenlaisilla perusteilla. Yhdenvertaisuuslaissa syrjintäperusteet ovat Sisäpiirit Alkoholi Eri ikäiset Syrjinnän kielto Yhdenvertaisuuden edistäminen Osallisuus Syrjintä Rakenteellinen syrjintä Epäsuora (välillinen) syrjintä Vastuu (HYY) Eteneminen Yliopisto Tarkoitus..

 • Kawasaki h2r speed record.
 • Mykoplasma väsymys.
 • Hyrrä maksatushakemus.
 • Partner finden ohne internet.
 • Kiel kanava.
 • Kauhajoki väkiluku 2017.
 • Pirates of the caribbean 5 hinta.
 • Tesla supercharger amps.
 • Lapsen normaali syke.
 • Kesälomakalenteri 2018 excel.
 • Keimolanmäki kartta.
 • Syväys photoshop.
 • Tarkistuskoodi google.
 • Ilotulitteiden säilytys kotona.
 • Wabco abs kytkentäkaavio.
 • Haltin häät jean s.
 • Kela henkilökuntaedut.
 • Peliläppäri tori.
 • Ikkunan asennus.
 • Kirsikkatomaatti ravintosisältö.
 • Motogp japan.
 • Vegan fitness blogi.
 • Como lake.
 • Saappaiden pesuallas.
 • Tampereen kiäli.
 • Art aggression replacement training kirja.
 • Käsikäyttöinen hiekoitin.
 • Poikien lyhyet hiukset.
 • Bmw ajonvakautusjärjestelmä.
 • Antton rönnholm turku.
 • Hellas chippendale.
 • Infektioiden torjunta leikkausosastolla ja heräämössä.
 • Sierra leone.
 • Central park zoo animals.
 • Jason voorhees wikipedia.
 • Mersu vaatteet.
 • Kipu polven takana ulkosyrjällä.
 • Metropolitan area new york.
 • Rosa parks yrke.
 • Auton romutus turku.
 • Jumittava lapsi.