Home

Museovirasto maailmanperintö

Venäjän maailmanperintö Monrepos'n pääportti 1912 Signe Brander museovirasto. Monrepos'n pääportti 1912 Signe Brander museovirasto. Löydä tämä ja muuta käyttäjän Olli Ojala taulusta Vanhat kuvat Katso sanan maailmanperintö käännös suomi-englanti. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Sanan maailmanperintö käännös suomi-englanti Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Museovirasto - Wikipedi

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2018/0046 (NLE) 2016/0053 (NLE) 7209/18 TRANS 116 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Valtioiden Museovirasto Kansallismuseo:n toimiala on Museoiden toiminta ja toimipisteemme sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 34, 00100 HELSINKI. Tavoitatte meidät parhaiten puhelimitse.. Petäjänveden vanha kirkko on hyvin säilynyt eikä siihen ole tehty suuria muutoksia. Kirkko on käytössä kesäisin ja sen ympärillä oleva hautausmaa on yhä käytössä. TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Museovirasto (@Museovirasto) Твитте

Merkkivuoden pääteemana on Maailmanperintö, kestävä kehitys ja paikallisyhteisöjen tehtävä (World Heritage and Sustainable Development: the Role of Local Communities). Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET 7 Opetusministeriölle Opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin sopia aielistan valmisteluun ja kohteiden esittämiseen liittyvistä yhtenäisistä menettelytavoista. Työryhmän tehtävänä oli myös pohtia kohteiden ylläpitoon liittyvän vastuunjaon selkeyttämistä. Opetusministeriö kutsui työryhmän puheenjohtajaksi kulttuuriasiainneuvos Raija Mattilan opetusministeriöstä ja jäseniksi johtaja Jaakko Antti-Pojan Suomenlinnan hoitokunnasta, ylitarkastaja Jukka-Pekka Flanderin ympäristöministeriöstä, yliarkkitehti Minna Perähuhdan ympäristöministeriöstä, erityisneuvonantaja Satu Heikkisen opetusministeriöstä, yli-intendentti Maire Mattisen Museovirastosta ja johtaja Eero Niinikosken UPM- Kymmene Oyj:stä. Lisäksi opetusministeriö kutsui työryhmän jäseneksi aluejohtaja Matti Määtän Metsähallituksesta. Raija Mattilan pyydettyä eroa työryhmän puheenjohtajan tehtävästä opetusministeriö kutsui työryhmän puheenjohtajaksi johtaja Rauno Anttilan opetusministeriöstä. Työryhmän sihteereiksi kutsuttiin tutkija Margaretha Ehrström Museovirastosta ja kulttuurisihteeri Päivi Salonen opetusministeriöstä. Lisäksi sihteeriksi kutsuttiin ylitarkastaja Anu Ahoniemi opetusministeriöstä. Työryhmän tuli saada työnsä päätökseen mennessä. Työryhmälle myönnettiin lisäaikaa asti ja lisäaikaa asti.

museovirasto. museovirasto (englanniksi). Finnish National Board of Antiquities (s: cultural and research institution and a government authority charged with the protection of archaeological sites.. Uhanalaisuusarvioinnin välitarkastelu 2015 Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Riistapäivät 20.1.2015, Oulu Uhanalaisuusarvioinnit Suomessa Suomessa on tehty neljä lajien uhanalaisuusarviointia: 1985, 1991, Read the latest magazines about Museovirasto and discover magazines on Yumpu.com. Neuvottelupäivien ohjelma - Museovirasto Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

1 Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa - prosessi Suomessa ja kansainväliset esimerkit Leena Marsio, aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Carina Jaatinen, kehittämisjohtaja Pariisin ilmastosopimus Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Ympäristövaliokunta 18.10.2016 Outi Honkatukia,

3. Petäjäveden vanha kirkko

Официальный сайт: https://www.museovirasto Suomen maailmanperintökohteiden toimintaa ohjaavat maailmanperintösopimuksessa määritelty toimintaohjeisto (Operational guidelines), maailmanperintökomitean hyväksymä globaalistrategia ja Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema kansallinen maailmanperintöstrategia 2015-2025 sekä sille laadittu toimeenpanosuunnitelma. 4 Utgivare Undervisningsministeriet Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Världsarvsarbetsgruppen ordförande Rauno Anttila sekreterare Anu Ahoniemi, Margaretha Ehrström, Päivi Salonen Presentationsblad Utgivningsdatum Typ av publikation Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar Uppdragsgivare Undervisningsministeriet Datum för tillsättandet av organet Dnr 24/043/2002 Publikation (även den finska titeln) Världsarvet i Finland. Promemoria och åtgärdsförslag av undervisningsministeriets världsarvsarbetsgrupp Maailmanperintö Suomessa. Opetusministeriön maailmanperintötyöryhmän muistio ja toimenpide-ehdotukset Publikationens delar promemoria samt bilagor Sammandrag Arbetsgruppen hade till uppgift att avtala om enhetliga tillvägagångssätt i anslutning till beredningen av den tentativa listan och framläggandet av världsarvsobjekten. Vidare skulle arbetsgruppen fundera över olika sätt att åstadkomma en klarare arbetsfördelning vid underhållet av objekten. Som ett led i arbetet hörde arbetsgruppen flera experter. Arbetsgruppen kartlade Finlands verksamhet hittills vid genomförandet av världsarvskonventionen. Finland ratificerade konventionen år 1987, sände den tentativa listan till världsarvscentret 1990 samt har ur listan föreslagit fem världsarvsobjekt, som har tagits upp på världsarvslistan Den nationella verksamheten i anslutning till världsarvet har skett på flera olika håll samtidigt och samarbetet har varit slumpmässigt. Alltför få personresurser och materiella resurser har kunnat utnyttjas för att skydda och sköta världsarvsobjekten. Detsamma gäller också information och utbildning som gäller objekten. Även för beredningen av förslagen till objekt samt uppföljningen av dem behövs ytterligare resurser eftersom kravnivån ständigt stiger. Arbetsgruppen föreslår att det inrättas ett nationellt samarbetsorgan för ärenden som gäller världsarvsfrågor, dvs. en delegation för världsarvsärenden. I delegationen, som sträcker sig över förvaltningsgränserna, skall finländska instanser av vikt med tanke på världsarvssamarbetet vara representerade. Delegationens uppgift är att fungera som samarbetsorgan, främja de nationella och internationella kontakterna i anslutning till världsarvet samt följa och försöka främja beredningen, underhållet och skötseln av de finländska världsarvsobjekten och utveckla förvaltningen och finansieringsmöjligheterna i fråga om dem. Delegationen har också i uppgift att lägga fram förslag till hur informationen, utbildningen och den övriga samarbetsverksamheten kring världsarvet skall ordnas. Enligt arbetsgruppens åsikt bör Finland i sina åtgärder iaktta den globaliseringsstrategi som godkänts av världsarvskommittén. Arbetsgruppen föreslår också tillvägagångssätt för beredningen av Finlands tentativa lista samt för framläggandet av objekten. Vidare föreslår arbetsgruppen att skyddet och skötseln av världsarvsobjekten genomförs på ett sakkunnigt sätt och att detta skall fungera som exempel för andra kultur- och naturarvsobjekt i Finland. Arbetsgruppen föreslår ett anslag för renovering av världsarvsobjekt och för reparationsunderstöd samt för planerings-, forsknings-, informations- och utbildningsverksamhet som hänför sig till världsarvet. Dessutom föreslår arbetsgruppen ett anslag för beredningen av förslagen till objekt. Enligt arbetsgruppens förslag skall det också anvisas anslag för världsarvet av sådana medel som tilldelats skötsel och underhåll av naturskyddsområden samt husbyggnadsarbeten i naturskyddsområden. Även verksamheten i Delegationen för världsarvsärenden samt det internationella samarbetet föreslås få anslag. Dessutom föreslår arbetsgruppen att de instanser som är huvudmän för objekten och andra lokala aktörer i mån av möjlighet och i förhållande till den ökade satsningen från statens sida skall anvisa anslag för förvaltningen, skötseln och skyddet av världsarvsobjekten. Nyckelord Världsarvskonventionen, världsarvskommittén, världsarvscentret, världsarvet, världsarvsobjekt, tentativ lista, global strategi, kulturarv, naturarv, Delegationen för världsarvsärenden Övriga uppgifter Seriens namn och nummer Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2003:15 Sidoantal 52 Distribution Universitetstrycket Språk finska ISSN Pris Förlag Undervisningsministeriet ISBN elektronisk publikation: ISBN (PDF) Sekretessgrad offentlig EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Mitä on maailmanperintö? Suomen maailmanperintökohteiden

Museovirasto on myöntänyt Jokioisten museorautatien kunnostukseen 30 000 euron suuruisen avustuksen. Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 40 000 euroa.. OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO EU:N KESKEINEN PÄÄTÖKSENTEKIJÄ Euroopan unionin neuvosto epävirallisesti myös EU:n neuvosto tai pelkkä neuvosto on EU:n keskeinen päätöksentekijä. Tässä toimielimessä kokoontuvat

Vierailu Sammallahdenmäellä - Sammallahdenmäki

Museovirasto - Home Faceboo

 1. WORLD HERITAGE PATRIMOINE MONDIAL YHTEINEN MAAILMANPERINTÖMME PATRIMONIO MUNDIAL United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage in Finland MAAILMANPERINTÖSOPIMUS MAAILMANPERINTÖSOPIMUS
 2. Ilmastonmuutos uhkaa, ja tutkija- ja asiantuntijaryhmä pyrkii suojelemaan Amazonin sademetsän sydämessä olevaa maailmanperintökohdetta
 3. isteri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä
 4. ©  2020 Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry Web Design: Luova Toimisto Särmä
 5. Jyri Outinen 1, Markku Heinisuo 2 1 Ruukki Construction Oy 2 Tampere University of Technology Palotutkimuksen päivät 2011 June 19, 2012 www.ruukki.com Jyri Outinen Esityksen sisältö Hankkeen perustiedot

Museovirasto: Hämeen linnaketju ei kelpaa maailmanperintö HS

 1. Vanha Rauma Yhdistys, museovirasto ja maailmanperintökohteita vaaliva kansainvälinen ICOMOS-järjestö. Ei maailmanperintö ole vaarassa
 2. Juuri nyt. Museovirasto. Kulttuuri22.12.2019 16:00. Museovirasto paikkaa rahapulaa lahjoituskuvien myynnillä - kirjailijat hakevat kuvia ulkomailta ja kotialbumeista
 3. Maailmanperintö - yhteinen aarteemme. Vanha Rauma valittiin UNESCO:n maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 ainutlaatuisena esimerkkinä elävästä ja hyvin hoidetusta vanhasta pohjoismaisesta..
 4. Ole ensimmäinen, joka kirjoittaa arvioinnin Världsarvet i Kvarken rf, Merenkurkun maailmanperintö ry! Toimi nopeasti
 5. ta tai molemmat ovat vahingoittaneet tai tuhonneet kohdetta tahi kohteen hoito on lai
 6. aari Oulu 8.5.2014 Yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen ICOMOS ICOMOS on kansainvälinen asiantuntijajärjestö,

Maailmanperintö / UPM Verlan tehdasmuse

 1. Наступныя звязаныя хэштэгі ў Instagram выкарыстоўваюцца ў слове maailmanperintökohde з'яўляюцца visitfinland maailmanperintö raumanjoki sunnyday ourfinland nature puutalo..
 2. Käsien luola, maailmanperintö patagoniassa Juliste Helppo asennus 365 päivän palautusoikeus Selaa muita malleja tästä kokoelmasta! Käsien luola, maailmanperintö patagoniassa Juliste
 3. Helsinki Museovirasto aloittaa yt-neuvottelut enintään 35 henkilön vähentämiseksi. Museoviraston tiedotteen mukaan viraston on vähennettävä menojaan kahdella miljoonalla eurolla
 4. en suojelluissa kohteissa Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Rakennussuojelu Turvaa rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä ja kulttuurisesti kestävää hoitoa
 5. Lähde: Unesco World Heritage List, Museovirasto, Suomenlinna, Vanhan Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verla, Sammallahdenmäki, Merenkurkun saaristo, Maanmittauslaitos

Hakeminen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin Leena Marsio, Museovirasto Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelo (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Discover Book Depository's huge selection of Museovirasto books online. Free delivery worldwide on over 20 million titles Israelin museovirasto

OMNIA. Museovirasto. Home. Collections ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! Korjausrakentamisen seminaari 1, rakennusvalvonta, Oulu 2013! Helena Hirviniemi" arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemi" tutkija, Oulun

4. Verlan puuhiomo ja pahvitehdas

Kuvat: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Marjut, Eero Roine, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik Struven ketju on mittausketju Pohjoisen jäämeren ja Mustanmeren välillä. Sillä selvitettiin maapallon muotoa ja kokoa 1800-luvulla. - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus Suomessa on tällä hetkellä seitsemän maailmanperintökohdetta. Kuusi näistä on kulttuuriperintökohteita ja yksi luonnonperintökohde.

..(kulttuuriperintö) • ympäristöministeriö (luonnonperintö) • Museovirasto • Metsähallitus • paikalliset Merkkivuoden pääteemana on Maailmanperintö, kestävä kehitys ja paikallisyhteisöjen tehtävä.. 11 Sisältö 1 Suomen maailmanperintökohteiden valmistelu Nykytilanne Unescon maailmanperintösopimus Globaalistrategia maailmanperinnölle Maailmanperintökomitean toimintaohjeisto Suomen maailmanperintökohteet Luonnonperinnön valmistelu Pohjoismainen, Baltian maiden ja Venäjän yhteistyö Muu kansainvälinen yhteistyö Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset Maailmanperintöasian neuvottelukunnan perustaminen Suomen vastuu globaalistrategiasta Aieluettelon laatiminen ja aikataulu Uusien maailmanperintökohteiden esittäminen Suomen maailmanperintökohteiden ylläpito Nykytilanne Suomen kohteiden hoito ja hallinta Vanha Rauma Suomenlinna Petäjäveden vanha kirkko Verlan puuhiomo ja pahvitehdas Sammallahdenmäen hautaröykkiöalue Luonnonperinnön hallinto Suomessa Tavoitteet ja toimenpiteet Kohteiden suojelu ja hoito Tiedotus ja koulutus Yhteenveto työryhmän esittämistä tavoitteista ja toimenpide-ehdotuksista Yhteenveto taloudellisista vaikutuksista Liite 1: Maailmanperintösopimus Liite 2: Maailmanperintöyhteistyö Suomessa Liite 3: Kohde-esitys ja sen käsittelyaikataulu Liite 4: Kansainvälisiä sopimuksia, julistuksia ja lisätietoja maailmanperintö. Maailmanperintöä // Idyllinen Vanha Rauma. www.museovirasto.fi/fi/tietoa-meista/kansainvalinen-toiminta/maailmanperintokohteet-suomessa

Unescon maailmanperintökohteet Suomessa - oletko jo vieraillut näissä

Kirjautumiseen tarvitset henkilökohtaisen Otavamedia-tilin, jonka tunnuksilla pääset kirjautumaan palveluun. Otavamedia-tilin tunnuksilla voit käyttää kaikkia Otavamedian digipalveluita sekä tarkastella yhteys- ja tilaustietojasi Otavamedia.fi:ssä. Digilehtien sekä muun maksullisen sisällön käyttöön tarvitset lisäksi voimassa olevan tilauksen. Lähetä valokuva. Museovirasto is located in Helsinki. Museovirasto - Helsinki kartalla Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue sijaitsee lähellä Raumaa. Se merkittiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1999 Suomen ensimmäisenä esihistoriallisena muinaisjäännöksenä.

Vanha Rauma – Wikipedia

Muistio 1 (5) UUDET MAAILMANPERINTÖLISTAN KOHTEET SUOMESSA Aika Klo 13.00-14.30 Paikka Museovirasto Läsnä Juhani Kostet, pääjohtaja, museovirasto Stefan Wessman, erikoisasiantuntija, museovirasto Eero Etusivu - Haku - Luonto, lemmikit, biologia - Jääkauden jälkinäytös, Merenkurkun saariston maailmanperintö - Hietikko-Hautala Tiina

Tag: maailmanperintö. Hyviä ideoita Euroopan matkan suunnitteluun Unescon Digitaalinen kulttuuri on jo kansallista perinnettä: Museovirasto nosti demoskenen Elävän perinnön luetteloon Museovirasto maailmanperintö. Vanha Rauma on Raumalla sijaitseva vanha puutalokaupunginosa. Se on Pohjoismaiden laajin, yhtenäisin ja parhaiten säilynyt vanha puukaupunkialue, jonka.. Finland. Museovirasto. 1 work Search for books with subject Finland. Museovirasto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Museovirasto myönsi Iitin kunnalle ja Anjala-seuralle paikallismuseoille suunnatut hankeavustukset. Iitin kunta sai 6 800 euroa Iitin kotiseutumuseon museokokoelmien luettelointiin EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

6. Merenkurkun saaristo

Nähtävyyksiin kuuluvat muun muassa Vanha Raatihuone, Pyhän Ristin kirkko, menneiden sukupolvien arjesta kertovat kotimuseot, Rauman taidemuseo, näyttelykeskus Tammela ja Rauman vesitorni, jonka huipulta saa kokonaiskuvan maailmaperintökaupungista. Turun ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan maailmanperintö Museovirasto on julkaissut kuvakokoelmansa kansatieteellisiä kaitafilmielokuvia sekä Suomen vanhimman värielokuvan verkossa. Yhteensä elokuvia on kahdeksan

MAAILMANPERINTÖ SUOMESSA Opetusministeriön

 1. Löytyi: 132. Stockholm, Sweden 21,99 € Varastossa! 40×27 cm · Juliste. +5 Seuraavat mitat
 2. nasta
 3. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.
 4. Lue myös:  Suomen suloisimmat puutalokaupungit – vieraile historiallisissa rannikkokaupungeissamme
 5. nasta Langinkoskella vastaa jatkossa Kansallismuseo
 6. isteriö antaa suojelumääräykset lentoasemalle. Helsingin kaupunki on suunnitellut noin 25 000 asukkaan..
 7. Please note that given the exceptional circumstances related to the Coronavirus (COVID-19) pandemic, regular mail sent to the World Heritage Centre in Paris cannot be processed on a normal basis for the..

Mitä sinä haluaisit jättää omasta elämästäsi, kotikaupungistasi, Suomesta tai koko maailmasta perinnöksi tuleville sukupolville? Olisiko se jotain konkreettista ja käsinkosketeltavaa, kuten talo tai auto? Vai olisiko se jotain sellaista, jota ei voi käsin koskettaa 20 Maailmanperintökohteita on tuettu myös Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista. Ulkoasiainministeriö on kanavoinut tukea Afrikan kulttuuriperinnön suojeluun ICCROMin Africa projektin kautta. Egyptissä on suoritettu maanmittausohjelmana kulttuurimuistomerkkien kartoitusta ja Etiopian Lalibelan luolakirkkoja on tuettu vahvistamalla paikallisyhteisöä. Zimbabwessa Suomi osallistui 1990-luvun alkupuolella Great Zimbabwen alueen fotogrammetriakuvaukseen. Aasiassa ulkoasiainministeriö tuki viime vuosikymmenellä määrärahalla Laosin Luang Prapangin temppelirakennuksen entisöintiä. Suomen osaamista kehitysyhteistyössä on kohdistettu myös Perun Machu Picchuun. Machu Picchun yhdistetyn kulttuuri- ja luonnonperintöalueen kehittämisessä investointiosa rahoitettiin velkavaihdolla, jossa Suomi antoi Perulle anteeksi kehitysluottoja sillä ehdolla, että Perun valtio sijoittaa neljänneksen luoton arvosta rahastoon käytettäväksi Machu Picchun kehittämiseen. Sen lisäksi Suomi on rahoittanut asiantuntija-apua. Apua käytettiin alueen perusinvestointeihin sekä varsinkin vähemmällä painoarvolla olleen luonto-osion tukemiseen ja perustiedon keräämiseen. Hankkeen avulla on saatu paljon aikaiseksi, mutta sen saavutuksia vaikeuttivat Machu Picchun hallinnon hajanaisuus ja keskinäiset ongelmat. Ulkoasiainministeriö on tukenut asiantuntija-avun muodossa muun muassa Galapagos-saarten luonnonperintökohdetta. Suomalaista osaamista voidaan jatkossakin hyödyntää kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden suojelun ja hoidon järjestämisessä. Itämeren alueen kulttuuriministereiden käynnistämässä kulttuuriperinnön yhteistyössä ovat mukana Pohjoismaiden ja Baltian maiden ohella Venäjä, Puola ja Saksa. Yhteistyö käsittää sekä kiinteän että irtaimen kulttuuriperinnön. 1.2 Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset Suomen tavoitteena on edistää maailmanperintösopimusta ja sen päämääriä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla osoittamalla riittäviä henkisiä ja aineellisia voimavaroja ihmiskunnan ainutlaatuisesti merkittävän kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi, vaalimiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Toimeksiantonsa mukaisesti maailmanperintötyöryhmä pohti aieluettelon valmisteluun ja kohteiden esittämiseen liittyviä yhtenäisiä menettelytapoja ja päätyi esittämään niihin liittyen seuraavia tavoitteita ja toimenpiteitä Maailmanperintöasian neuvottelukunnan perustaminen Maailmanperintöä koskevien asioiden kansalliseksi yhteistyöelimeksi valtioneuvosto asettaa maailmanperintöasiain neuvottelukunnan. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina opetusministeriö, ympäristöministeriö, ulkoasiainministeriö, Museovirasto, Metsähallitus, suomalaisten maailmanperintökohteiden edustajat, ICOMOSin ja IUCN:n Suomen osastojen edustajat sekä tarvittavat muut asiantuntijaorganisaatiot. Maailmanperintöasiain neuvottelukunnan tehtävät: Neuvottelukunta toimii kansallisena yhteistyöelimenä kaikissa maailmanperintöä koskevissa asioissa sekä edistää maailmanperintöön liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Neuvottelukunta seuraa ja pyrkii edistämään suomalaisten maailmanperintökohteiden valmistelua, ylläpitoa ja hoitoa sekä kehittämään niiden hallinnointia ja rahoitusmahdollisuuksia. 14 Ücretsiz. Android. Kategori: Eğitici. Opi maailmanperinnöstä innostavasti - ja pelasta Maapallon tulevaisuus! Operaatio maailmanperintö on yhteistoiminnallinen oppimispeli maailmanperinnöstä yli..

1 Ohje Elävän perinnön kansallisen luettelon kohteille hakemisesta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin vuonna 2019 1. Johdanto Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön Löydä Metsätie Khaoyain kansallispuistossa (Luonnon maailmanperintö) Thaimaa HD-arkistokuvaa ja miljoonia muita Shutterstockin kokoelman rojaltivapaita valokuvia, kuvituksia ja vektoreita 'Museovirasto' und Synonyme zu OpenThesaurus hinzufügen. Museovirasto suchen mit: Wortformen von korrekturen.de · Beolingus Deutsch-Englisch

Suomen maailmanperintö­kohteiden yhdistys on perustettu vuonna 2016. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen maailmanperintökohteiden yhteistyön kehittäminen ja kohteiden vaikuttavuuden lisääminen.Lue myös: Puutarhurin matkakohteet kotimaassa: tunnetko jo nämä 7 upeaa puistoa ja puutarhaa?

18 Seuraava merkittävä edistysaskel potentiaalisten luonnonperintökohteiden säilyttämisen saralla oli valtioneuvoston vuonna 1998 tekemä päätös Euroopan yhteisön Natura verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymisestä. Natura ohjelman valmistelun yhteydessä muun muassa laajennettiin Olvassuon suoluonnon suojelukokonaisuutta tuntuvasti sekä osoitettiin Saimaan kansallispuistojen ja vuoden 1990 rantojensuojeluohjelmaan kuuluvien saaristojen väliin ns. norppakäytävät. Ympäristöministeriö koordinoi aieluettelon uudistustyötä luonnonperinnön osalta. Kohteiden valinta perustuu vuoden 1989 maailmanperintötyöryhmän työhön sekä vuoden 1996 yhteispohjoismaiseen selvitykseen Verdensarv i Norden. Aieluettelon valmistelussa otetaan huomioon maailmanperintökomitean toimintaohjeiston uudistukset. Erityisesti sarjanimeämismahdollisuus ja uusi kulttuurimaisemakategoria lisäävät Suomen mahdollisuuksia esittää myös luonnonperintökohteita maailmanperintöluetteloon. Vaasan edustan maankohoamisrannikon (Kvarken) nimeämisesitystä on valmisteltu usean vuoden ajan. Alunperin Suomen tavoitteena oli yhteisnimeäminen Ruotsin Högakustenin kanssa. Maailmanperintökomitean hyväksyttyä Högakustenin vuonna 2000 maailmanperintöluetteloon on Suomen puolen valmistelu muuttunut ns. vaiheittaiseksi yhteisnimeämiseksi. IUCN (Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto) on vuonna 2002 Kanadan koordinoimana käynnistänyt boreaalisten metsien maailmanperintökohteiden kartoitustyön. Projektiin ei sisälly itsenäistä selvitystyötä, vaan se perustuu kunkin maan omaan näkemykseen ja ilmoitukseen olemassa olevista ja mahdollisista uusista maailmanperintökohteista. Nykyiset sekä Yhdysvaltojen ja Kanadan että Venäjän ja Ruotsin boreaalisia metsiä käsittävät kohteet huomioon ottaen Suomella ei yksinään ole esittää uusia kohteita luetteloon nimettäviksi. Sen sijaan keskusteluihin noussee yhteisnimeämismahdollisuus Venäjän kanssa. Venäjän alustavassa luettelossa on ehdolla mm. Paanajärven alue. Tämä nostaa uudelleen keskusteltavaksi Oulangan-Kitkaniemen ja Paanajärven yhteisnimeämismahdollisuuden Pohjoismainen, Baltian maiden ja Venäjän yhteistyö Pohjoismaat ovat ratifioineet maailmanperintösopimuksen aikajärjestyksessä seuraavasti: Norja 1977, Tanska 1979, Ruotsi 1985, Suomi 1987 ja Islanti Maailmanperintösopimukseen liittyviä asioita alettiin koordinoida Pohjoismaissa, kun Ruotsi ja Suomi olivat ratifioineet sopimuksen. Yhteisissä viranomaisneuvotteluissa määriteltiin Pohjoismaiden kulttuuriperinnön erityispiirteet ja haettiin yhteistä näkemystä maailmanperintöluetteloon esitettäville kohteille. Tavoitteena oli Pohjoismaille tunnusomaisten kulttuuriperintökohteiden tunnistaminen sekä maakohtaisten priorisointien määrittäminen päällekkäisyyksien välttämiseksi. Tämä epävirallinen aieluettelo on muodostanut pohjan pohjoismaisille aieluetteloille ja maailmanperintöesityksille. Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella toiminut kulttuuri- ja luonnonperinnön asiantuntijoiden työryhmä (Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Grönlannin sekä Islannin edustajat) sisällytti yhteispohjoismaiseen aieluetteloon 21 uutta kulttuuri- ja luonnonperintökohdetta (Verdensarv i Norden. Nordisk Ministerråds Rapport, Nord 1996:30). Päämääränä oli määritellä Pohjoismaille luonteenomainen kulttuuri- ja luonnonperintö, yhteiset kulttuuri- ja luonnonperintökohteet (yhdistelmäkohteita tai kulttuurimaisemakohteita tai molempia) sekä tarkastella valtioiden rajoja ylittäviä kohdetyyppejä. Työryhmä toimi vuosina Suomesta kulttuuriperintökohteeksi esitettiin Paimion sairaalaa (ent. Paimion sanatorio). Luonnonperintökohteiksi esitettiin Kolin kareliaanista maisemaa, Olvassuota sitä ympäröivine suo- ja harjumaastoineen sekä Vaasan edustan maankohoamisrannikon saaristoa. Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen sekä Joutenveden ja Pihlajaveden luonnonsuojelualueiden yhdessä muodostamaa saaristoketjua 12 Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla Maailman­perintö­sopimuksen ovat ratifioineet 193 maata. Suomi ratifioi maailman­perintö­sopimuksen vuonna 1987. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Tilaa Kotilieden uutiskirje

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin Museovirasto, author of Archaeological heritage management in Finland, on LibraryThing. Museovirasto is currently considered a single author. If one or more works are by a distinct..

Museovirasto (PDF) Valtiosopimukset ja YK:n sopimustietokanta UNTC Eduskunnan kirjasto Kansalaisinfo 17.3.2015 tietoasiantuntija Sari Koski Koulutuksen sisältö Perustietoja valtiosopimuksista YK:n sopimustietokanta United Verla sisältää kaikki tuotantoon, asumiseen ja vapaa-ajan viettoon liittyvät kylän rakennukset, kosken, ympäröivät metsäalueet ja esihistoriallisen kalliomaalauksen.

Maailmanperintösopimus - Suomenlinnan viralliset sivu

Video: Maailmanperintö : tutki ja opi - NLF Open Dat

H I S T O R I A - Maailmanperint

Aineeton perintö kulttuurisena voimavarana Outi Tuomi - Nikula, Turun yliopisto outi.tuomi-nikula@utu.fi KESTÄVÄ KULTTUURI- SEMINAARI HELSINGISSÄ 27.1.2011 Tämä talo on minun eikä kuitenkaan minun Ne jotka Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: Maailmanperintö. Jossain vaiheessa ihmiset häiritsivät kulutustaresursseja ja huomannut tarvetta Maailmanperintö ulkomailla ja Venäjällä ei olevain rakennuksia ja luonnollisia monumentteja Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu Maailmanperintsopimuksen liikkeellepanijana toimi suuri kansainvlinen ponnistus Egyptiss sijaitsevien Abu Simbelin temppelien siirtmiseksi turvaan Niiliin rakennetun padon nostattaman veden tielt vuosina 1959-1968. Pelastusoperaatio hertti kautta maailman voimakkaan kansainvlisen yhteishengen korvaamattoman kulttuuriperinnn suojelemiseksi.

Visit Museovirasto

The entire wikipedia with video and photo galleries for each article. Find something interesting to watch in seconds Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. heinäkuuta 2000 (31.08) (OR. fr) 9234/00 LIMITE PUBLIC PV/CONS 35 EDUC 96 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Neuvoston 2270. istunto (KOULUTUS), Luxemburg, Museovirasto myönsi 18 yhdistykselle yhteensä 55 000 euroa suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, tutkimiseen ja esille saattamiseen. Avustusta saaneiden joukossa on Ilomantsin.. Kalliomaalaus Ristiinan Astuvansalmella Kuva: Museovirasto (Helena Taskinen) (1998). Löydä tämä ja muuta käyttäjän Leena Heikkilä taulusta History: Suomen historia. Tunnisteet

Suvi Ritvos Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Lähetetty: 25. elokuuta 2015 13:29 Aihe: Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, Liitteet: Kansilehti.PDF; Pysyvästi säilytettäväksi Museovirasto. Valtori vastaa Museoviraston kritiikkiin: Uudistus voi käydä alkuun kalliiksi. Museovirasto pelkää uudistuksien tuovan jopa satojentuhansien eurojen lisäkulut vuodessa 15 ulkopuolinen tuki rahastoon on lisääntynyt vuosien saatossa. Ulkopuolisen tuen on oltava linjassa toiminnan prioriteettien kanssa, eikä annettuihin avustuksiin saa liittää poliittisia ehtoja Globaalistrategia maailmanperinnölle Maailmanperintösopimuksen täytäntöönpanon ohjeeksi on maailmanperintökeskus yhdessä asiantuntijajärjestöjen kanssa laatinut globaalistrategian (Global Strategy for a Representative World Heritage List), jonka maailmanperintökomitea hyväksyi Strategia on luonteeltaan toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on tuoda esiin maailmanperintöluettelossa esiintyvät puutteet. Strategia valmisteltiin aluksi kulttuuriperintökohteita varten, mutta sitä on myöhemmin komitean esityksestä täydennetty kattamaan myös luonnonperintökohteet sekä yhdistelmäkohteet. Strategiaa valmisteltaessa aliedustettuja ryhmiä pyrittiin tunnistamaan tarkastelemalla erikseen kohdetyyppejä, temaattisia painotuksia, alueellista edustavuutta, kulttuureja, aikakausia sekä biomaantieteellisiä alueita. Globaalistrategia pyrkii olemaan maailmanperintöluettelon kehittämisen kulmakivi. Strategian mukaisesti maailmanperintökomitea rohkaisee yhä useampia maita liittymään maailmanperintösopimukseen sekä jäsenvaltioita kehittämään aieluetteloitaan strategia huomioiden. Maailmanperintökomitea suosittelee, että sopimusta sovellettaessa pyritään perusteltuun tasapainoon kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden välillä. Samoin komitea esittää, että jäsenvaltiot sitoutuvat tavoittelemaan luettelon maailmanlaajuista tasapainottumista hidastamalla uusien kohde-esitystensä aikataulua, jaksottamalla kohde-esityksensä pidemmälle aikavälille, esittämällä kohteita vain aliedustetuista kategorioista, linkittämällä kohde-esityksensä aliedustettujen valtioiden tekemiin esityksiin ja päättämällä vapaaehtoisesti pidättäytyä kokonaan uusista kohde-esityksistä. Strategiasta käy ilmi, että maailmanperintöluettelossa aliedustettuja ovat esimerkiksi luontokohteet, Euroopan ulkopuoliset kohteet, kansanarkkitehtuuri ja perinteinen asutus, 1900-luvun arkkitehtuuri, esihistorialliset kohteet, elinkeinoelämään liittyvät kohteet sekä kulttuurimaisemat. Maailmanperintökomitea on jatkuvasti tarkentanut strategiaa järjestämällä alueellisia ja temaattisia selvityksiä maailmanperintöluettelon puutteista. Euroopan osalta keskeisinä aliedustettuina ryhminä on pidetty luonnonperintöä, kulttuurimaisemia, elinkeinoelämään liittyviä kohteita ja 1900-luvun kulttuuriperintöä. Globaalistrategiaan kuuluu myös koulutusseminaareja sekä rahallista tukea jäsenmaille muun muassa kohteiden valmistelemiseksi ja hoitosuunnitelmien laatimiseksi erityisesti Afrikassa, Tyynenmeren, Andien, Karibian sekä Keski- ja Kaakkois-Aasian alueilla ja arabimaissa. Toimet rahoitetaan maailmanperintörahastosta Maailmanperintökomitean toimintaohjeisto Maailmanperintökomitea on luonut maailmanperintösopimuksen toimeenpanon työvälineeksi toimintaohjeiston (Operational Guidelines), jonka mukaisesti myös kohteiden aieluetteloinnin ja maailmanperintöluetteloinnin tulee tapahtua. Toimintaohjeistoa on ajantasaistettu yhdessä maaliskuussa hyväksyttyjen, uudistettujen komitean omien toimintatapojen (Rules of Proceduren) kanssa. Uudistettu toimintaohjeisto hyväksyttäneen maailmanperintökomitean 27. istunnossa heinäkuussa Sen mukaan jäsenvaltioiden tulee päivittää aieluettelo vähintään kymmenen vuoden välein ja toimittaa se maailmanperintökeskukseen. Kulttuuriperintökohtei- 9 Explore latest and most popular instagram posts tagged with #maailmanperintö

Maailmanperintöperhe Vaas

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja Home / Product Publisher / (Museovirasto). (Museovirasto) DOWNLOAD OR READ : UNESCON MAAILMANPERINTOKOHTEET AASIASSA LUETTELO MAAILMANPERINTOLUETTELON KOHTEISTA AASIASSA JA OSEANIASSA PRASAT PREAH VIHEAR MOHENJO DARO PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 preah vihear Museovirasto, Helsinki, Finland. 5,785 likes · 338 talking about this · 121 were here. Kulttuuriperintö on osa hyvinvointia. Museovirasto on monipuolinen.. IPA(key): /ˈmɑːˌilmɑnˌperintø/, [ˈmɑːˌilmɑmˌpe̞rin̪t̪ø̞]. Hyphenation: maa‧il‧man‧pe‧rin‧tö. maailmanperintö. world heritage

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet Kuva: Museovirasto. - PowerPoint PPT Presentation. Kuva: Museovirasto/Soile Tiril 2012Olavinlinna puolustuslinnasta matkailu-nhtvyydeksi ja tapahtumapaikaksi Jouni Marjamki.. CPT-komiteasta lyhyesti Eurooppalainen komitea kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) Vapautensa menettäneiden ihmisten huonon kohtelun ehkäiseminen Euroopassa

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys ENGLANTI PALVELUKIELENÄ Milla Ovaska, kansainvälisten asioiden päällikkö Antti Kangasmäki, ylikielenkääntäjä Suomen 2. suurin kaupunki Yksi nopeimmin kasvavista kaupungeista Suomessa 20 % asukkaista alle

UNESCOn maailmanperintösopimus 40 vuotta 1972-2012. Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansainvälisten asiain sihteeristö unesco@minedu.

Maailmanperintö. UNESCOn maailmanperintösopimuksen tavoitteena on turvata yleismaailmallisesti arvokkaan kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyminen. Verla nimettiin maailmanperintökohteeksi, sillä se.. YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI Pertti Woitsch 6.10.2015 1 Pertti Woitsch Security and Defense Industry Executive Senior Advisor, Geowise Oy Chairman, Surma Ltd. Director (non-exec), Temet Oy

Merenkurkun maailmanperintö ry, Vāsa, Somija — atrašanās vietu kartē, telefons. Atrasts kategorijās: parks Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

maailmanperintökohteet yle

Keski-Suomessa sijaitseva Petäjäveden vanha kirkko rakennettiin 1763-1765. Unescon maailmanperintöluetteloon pohjoismaisen puukirkkoarkkitehtuurin ja hirsirakentamistaidon pitkän perinteen edustajana se pääsi vuonna 1994. Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman Museovirasto Sinikka Kärkkäinen. Lappeenrannan edustan pohja on mutainen ja pimeänpuoleinen. Ne liittynevät kiinteästi Lohilahden saha- ja telakkahistoriaan. Museovirasto Sinikka Kärkkäinen

Kansainvälisyys vahvistaa museoalaa - Maailmanperintökohteet kansainvälisyyden kärkenä

IPBEStyöohjelmaluonnos Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo 18.11.2013 Työohjelman yleinen päämäärä Ensimmäinen IPBES työohjelma Valmisteltu Bureaun ja MEPin (Multidisciplinary Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat, Suomessa on Verlan lisksi kuusi muuta maailmanperintkohdetta. Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa luonnonperintkohde, muut kohteet lukeutuvat kulttuuriperintkohteisiin.UNESCO on YK:n alainen, vuonna 1945 perustettu kasvatus-, tiede- ja kulttuurijrjest.  Sen ptehtv on mytvaikuttaa rauhan rakentamiseen, kyhyyden vhentmiseen, kestvn kehitykseen ja kulttuurien vliseen dialogiin edistmll kansojen vlist yhteistyt tieteen kasvatuksen ja kulttuurin avulla. Kulttuuriperintö ja metsätalous - kokemuksia ja käytäntöjä Sami Oksa Ympäristöpäällikkö UPM Metsä UPM ja kulttuuriperintö UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö perustettiin keväällä 2006. Säätiön omistuksessa ja

Museovirasto avusti maailmanperintökohteita - Savon Sanoma

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset Helsingissä. Suojeluluettelo. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu n:o 9 2/79. Helsinki 1980 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 19.12.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC yhteistyö 2014-2020 ENI CBC -yhteistyön strategiset päätavoitteet: A. Taloudellisen Sivuston sisällöt ovat yhteisöjen tuottamia ja sitä ylläpitää Museovirasto. Tule mukaan tekemään perinne näkyväksi ja ilmoita ilmiö yhteiseen wikiluetteloon. Tehdään yhdessä, vaalitaan ja siirretään..

museovirasto has 2 repositories available

Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco hyväksyi vuonna 1972 kansainvälisen yleissopimuksen maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi. Miksei Porvoon historiallinen keskusta kelpaa maailmanperintökohteeksi - Museovirasto: Linjausten mukaan Suomen ei pitäisi ehdottaa sitä. Vaasa päätti jättää Merenkurkun Maailmanperintö ry:n Itä-Suomen luonnon- ja kulttuuriarvot aluetaloudellisena mahdollisuutena Saimaa Pielisen järvialue maailmanperintöalueeksi Taustaselvitys 30.8.2006 Spatial North -hanke Saimaa Pielisen maailmanperintöhankkeen Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja Helsinki 6.11.2014 kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Pohjoismaiden ministerineuvoston suositukset 2011 Työryhmän loppuraportti asetti

Lähde: Unesco World Heritage List, Museovirasto, Suomenlinna, Vanhan Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verla, Sammallahdenmäki, Merenkurkun saaristo, Maanmittauslaitos Maailmanperintö­sopimuksen tavoitteena on eri kansakuntien ainutlaatuisen perinnön arvostuksen lisääminen ja sitä koskevan tiedon levittäminen. Sopimukseen perustuvalla kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan pelastaa, vaalia ja kunnostaa yleis­maailmallisesti merkittävää kulttuuri- ja luonnon­perintöä.Ketjun mittauspisteet sijaitsevat kymmenessä maassa muun muassa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa. Suojeltaviksi pisteiksi on valittu 34 mittauspistettä, joista kuusi sijaitsee Suomessa. Itävallan maailmanperintö on hyvin rikaskauniita arkkitehtonisia rakennuksia, joista suuri osa on esimerkiksi Salzburgissa. Tämä kaupunki sijaitsee Alppien juurella, lähellä Wieniä

Maailmanperintö - Torni

EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EU-suurlähettiläskomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta AKT EUkumppanuussopimuksen Sammallahdenmäki on Pohjanlahden rannikkoalueen laajin ja monipuolisin Skandinaavisen pronssikulttuurin kalmistoalue.Lue myös: Kotimaan parhaat matkakohteet: Kotiliesi testasi kesäkahvilat, ostospaikat, nähtävyydet ja museotStruven mittausketju pääsi vuonna 2005 Unescon maailmanperintöluetteloon. Struven ketju edustaa tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä.

maailmanperintö arkistot - Retkipaikk

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VATit) - kulttuuriympäristön näkökulmasta Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen neuvottelupäivät 11.4.2018 Timo Turunen ympäristöministeriöstä Valtakunnalliset HÄMEENLINNA - Hämeen linnaketju ei kelpaa Unescon maailmanperintöluetteloon. Tätä mieltä on Museovirasto, joka on antanut Hämeen liiton pyynnöstä opetusministeriölle asiasta lausunnon Maailman­perinnön katsotaan olevan koko ihmiskunnan yhteistä omaisuutta ja pääomaa, ja siten sen suojelu on maailman kaikkien maiden asia. Maailman­perintö­sopimus on maailman­laajuinen päätös edistää ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnon­perinnön vaalimista ja säilyttämistä tuleville sukupolville. Tutustu maailmanperintösopimukseen Unescon sivuilla. SUOMENLINNAN HOITO- JA KÄYTTÖ- SUUNNITELMA Tule osallistumaan! MIKSI TARVITAAN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA? Suomenlinna on yksi Unescon noin tuhannesta maailmanperintökohteesta. Unesco edellyttää kohteilta

PPT - UNESCOn maailmanperintösopimus 40 vuotta 1972-2012

Maailmanperintö. Maailmanperintösopimus. Maailmanperinnön katsotaan olevan koko ihmiskunnan yhteistä omaisuutta ja pääomaa, ja siten sen suojelu on maailman kaikkien maiden asia Perinteisten käsityötaitojen siirtäminen Unescon kontekstissa Dr. art. Anita Vaivade Latvian kulttuuriakatemia Helsingin yliopiston tutkijakollegium Baltialaiset laulu- ja tanssijuhlat. Viro, Latvia, Liettua,

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Kansallinen maailmanperintöstrategia Nationell världsarvsstrategi 2015 2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2014-00024 LYMO Hyvärinen Esko(YM) 23.01.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön 17 Kirkonrakentaja Jaakko Klemetinpoika Leppäsen johdolla rakennettu Petäjäveden vanha kirkko hyväksyttiin 1994 kriteerillä iv. Vuosina rakennetun kirkon katsottiin edustavan luterilaisen kirkon rakentamisperinnettä Pohjoismaissa. Paikalliset rakennusmestarit olivat omaksuneet Euroopan kirkkoarkkitehtuurin tyylipiirteitä soveltaen niitä taidokkaasti hallitsemaansa hirsisalvostekniikkaan. Kirkossa yhdistyvät renessanssin aikakauden keskeiskirkko vanhempiin goottilaisiin muotoihin. Kirkkosalin seinät, holvit, lattiat ja penkit ovat maalaamattomat. Mäntyharjun uittoreitin alajuoksulle perustettu Verlan puuhiomo ja pahvitehdas hyväksyttiin 1996 kriteerillä iv. Poikkeuksellisen hyvin säilynyt Verla ympäröivine työväen asuinalueineen ja koskimaisemineen kertoo varhaisesta puunjalostusteollisuudesta. Vuonna 1872 alkunsa saanut Verlan tehdaskokonaisuus kasvoi Verlankosken molemmille rannoille kylä- ja tehdasyhdyskuntana, johon kuului työväen asuinrakennuksia, sauna, mylly, seurantalo ja kauppa. Lapin kunnassa Satakunnassa sijaitseva Sammallahden pronssikautinen hautaröykkiöalue hyväksyttiin 1999 kriteereillä iii ja iv. Sammallahdenmäki kertoo poikkeuksellisella tavalla Skandinavian pronssikaudesta. Hautaröykkiöt ovat huomattava esimerkki pronssikauden hautaustavasta Skandinaviassa. Röykkiökalmiston tunnetuimmat yksittäiset muinaisjäännökset ovat vallimainen "Huilun pitkä raunio" sekä nelikulmainen "Kirkonlaattia". Valtioneuvoston voimaan tullut periaatepäätös maankäyttö- ja rakennuslain 22 :n mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista koskee myös Suomenlinnaa, Vanha Raumaa, Petäjäveden vanhaa kirkkoa, Verlaa ja Sammallahdenmäkeä. Rakennetun kulttuuriperinnön kohteet on luetteloitu ympäristöministeriön ja Museoviraston julkaisussa Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt vuodelta Kiinteät muinaisjäännökset on luetteloitu julkaisussa Maiseman muisti: Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset vuodelta Luonnonperintökohteista ei ole vastaavaa aieluetteloa eikä suomalaisia luonnonperintökohteita ole toistaiseksi esitetty maailmanperintöluetteloon. Myöskään seuraavia aieluettelossa olevia kohteita ei ole esitetty luetteloon: Kastellin muinaisalue eli ns. jätinkirkko Pattijoella, Astuvansalmen kivi- ja pronssikautiset kalliomaalaukset Ristiinassa, Ukonsaaren saamelaisten uhripaikka Inarissa sekä Olavinlinna Savonlinnassa Luonnonperinnön valmistelu Ympäristöministeriön 1989 asettaman Maailman luonnonperintö -työryhmän tehtävänä oli selvittää ja tehdä ehdotus luonnonperintöön kuuluvista Suomen alueista, jotka soveltuvat otettaviksi maailmanperintöluetteloon. Työryhmä ei jättänyt kohdekohtaista esitystä eikä mietintöä. Työryhmän arvion mukaan yleismaailmallisesti erityisen arvokkaita suurluontotyyppejä tai geologisia ja geomorfologisia kohteita olivat aapasuot, Saimaan sisävesisaaristot reittivesineen, maankohoamisrannikon murtovesisaaristo, salpausselät ja Itä- Suomen harjuluonnon keskittymät. Myös Inarinjärven takaisia maailman pohjoisimpia yhtenäisiä mäntymetsiä työryhmä piti yleismaailmallisesti erityisen arvokkaina. Silloisen Neuvostoliiton ja Suomen yhteiskohteista nousivat esille Oulangan-Kitkajoen ja Paanajärven alueet. Kansallispuistokomitea esitti jo vuonna 1976 jättämässään mietinnössä (komiteanmietintö 1976:88), että siinä Saimaalle ehdotetut uudet kansallispuistot Kolovesi ja Pihlajavesi asetettaisiin ehdolle World Heritage -ohjelmaan. Kaikki edellä mainitut kohteet kuuluvat yhteen tai useampaan valtioneuvoston eri aikoina vahvistamaan valtakunnalliseen suojeluohjelmaan. Suojeluohjelmien toteuttaminen vauhdittui merkittävästi, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi vuonna 1996 luonnonsuojeluohjelmien rahoitusohjelman vuosille Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, 31.5.2011, Antti Below Taustaa Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma (19.4.2007): Selvitetään mahdollisuudet The National Library of Finland P.O.Box 15 (Unioninkatu 36) 00014 University of Helsinki

Maailmanperintö - tutki ja opi. DESC SOURCE. Hae kokoteksti. Museovirasto : Opetushallitus 2001 Maailmanperintö Suomessa : Opetusministeriön maailmanperintötyöryhmän muistio ja toimenpide-ehdotukset Museovirasto. Niku, Helena. Opetushallitus. Fennica. name. Maailmanperintö : tutki ja opi. numberOfPages. 177 s Maailmanperintluetteloon pseminen edellytt kulttuuriperintkohteelta, ett se on inhimillisen luovuuden mestariteos tai poikkeuksellisen merkittv todiste olemassa olevasta tai jo hvinneest kulttuurista. Kohde voi olla esimerkiksi merkittv historiallista aikakautta edustava rakennustyyppi tai kuvastaa tietyn kulttuurin perinteist asutusta. Se voi mys liitty tapahtumiin, elviin perinteisiin, aatteisiin, uskontoihin ja uskomuksiin tai taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin.

Maailmanperintö Suomessa ostettavissa hintaan 6 € paikkakunnalla ORIMATTILA. Osta heti tästä! TEKIJÄ: TEOKSEN NIMI: Maailmanperintö Suomessa. Sidostyyppi: Vihko Teoksen kuntoluokitus.. 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn 1 MAAILMANPERINTÖ SUOMESSA Opetusministeriön maailmanperintötyöryhmän muistio ja toimenpide-ehdotukset Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:15 Opetusministeriö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2003 Undervisningsministeriet Kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen 2003

Museovirasto on jakanut avustuksia Suomen maailmanperintökohteille. Museovirasto avusti maailmanperintökohteita. Olet lukenut maksutonta artikkelia UNESCOn maailmanperintösopimus 40 vuotta 1972-2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kansainvälisten asiain sihteeristö unesco@minedu.fi UNESCO lyhyesti YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO Museovirasto adresi HELSINKI Nervanderinkatu 13, Posta Kodu 00100 FI. Museovirasto adres itibaren Helsinki Nervanderinkatu 13, 00100 Finlandiya Lue myös: Kansallismaisema: Saaristomerellä sykähdyttää Euroopan laajimman saariston luonto

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa Museovirasto on myöntänyt yhteensä 300 000 euroa käytettäväksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltujen perinnelaivojen kunnostus- ja entistämisavustuksiin. Hakemuksia saapui 26 ja avustusta.. Museovirasto

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Se kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa.. 16 den kategorioiden lisääntyessä ja käsitteistön laajetessa on pidetty tärkeänä, että jo aiemmin laaditut aieluettelot päivitetään säännöllisesti. Aieluettelon muodostamisessa tulee ottaa huomioon globaalistrategian tavoitteet. Kohteiden määrän tulee olla kohtuullinen ja jäsenvaltion tarkoituksena tulee olla ehdottaa niitä maailmanperintöluetteloon lähivuosina. Luettelot tulee valmistella yhteistyössä paikallisten ja alueellisten hallintoviranomaisten, asiantuntijoiden sekä asianosaisten kanssa. Ohjeistuksessa suositellaan lisäksi järjestettäväksi kansainvälisiä kokouksia aieluetteloiden alueelliseksi ja temaattiseksi yhteensovittamiseksi. Jäsenvaltiot voivat esittää vain aieluettelossa olevia kohteita otettavaksi maailmanperintöluetteloon. Kohteen merkitseminen aieluetteloon ei kuitenkaan tarkoita, että maailmanperintökomitea automaattisesti hyväksyy sen maailmanperintöluetteloon. Varsinaiset kohde-esitykset voidaan tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua aieluettelon toimittamisesta maailmanperintökeskukseen. Aieluettelot toimivat maailmanperintökomitean strategisena suunnitteluvälineenä maailmanperintöluettelon epätasapainoisuuden vähentämiseksi. Kohteita vertaillaan eri teemojen, kategorioiden tai alueiden perusteella, maantieteellis-kulttuuristen ryhmittymien ja/tai luonnon- ja eliömaantieteellisten alueiden mukaan. Maailmanperintökeskus lähettää sille toimitetut aieluettelot sopimuksen asiantuntijajärjestöille (ICOMOS, IUCN) vertailevia selvityksiä ja tutkimuksia varten. Luetteloita tarkastellaan globaalistrategian mukaisesti. Aieluettelot toimivat myös muiden jäsenvaltioiden vertailuaineistona näiden valmistellessa omia aieluetteloitaan Suomen maailmanperintökohteet Suomen liityttyä maailmanperintösopimukseen vuonna 1987 aloitettiin suomalaisten kohteiden valmistelu maailmanperintöluetteloon. Esitys Unescon maailmanperintöluetteloon esitettävistä kohteista sekä maailmanperintösopimuksen mukainen kulttuuriperintökohteita koskeva aieluettelo hyväksyttiin valtioneuvostossa ja toimitettiin Unescolle. Ehdotus oli valmisteltu Museovirastossa. Kohteiden valinnasta virasto oli neuvotellut muiden Pohjoismaiden antikvaariviranomaisten kanssa yhteispohjoismaisen näkemyksen löytämiseksi. Suomi esitti aieluetteloon kuutta arkeologista ja viittä rakennettua kulttuuriperintöä edustavaa kohdetta. Näistä valtioneuvosto esitti kolmea arkeologista kohdetta ja kolmea kulttuuriympäristökohdetta maailmanperintöluetteloon. Arkeologiset kohteet olivat Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue, Hangon Hauensuolen kalliopiirrokset ja Rapolan muinaislinna ja ympäröivä kalmisto. Rakennettua kulttuuriperintöä edustivat Suomenlinna, Vanha Rauma ja Petäjäveden vanha kirkko. Rapolaa koskeva esitys vedettiin myöhemmin pois. Maailmanperintöluetteloon esitettiin lisäksi hyväksyttäväksi Verlan puuhiomo ja pahvitehdas erillisellä opetusministeriön päätöksellä vuonna Maailmanperintöluettelossa on tällä hetkellä viisi kohdetta Suomesta. Ne ovat Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas sekä Sammallahdenmäki. Helsingin Susiluodoille 1700-luvulla rakennettu Suomenlinnan linnoitus hyväksyttiin luetteloon 1991 kriteerillä iv. Itämeren alueen tärkeä valtapolitiikan ja linnoitustaidon muistomerkki kertoo aikakautensa eurooppalaisesta linnoitusarkkitehtuurista. Linnoituslaitteet rakennettiin soveltaen joustavasti ajan linnoitusteorioita pohjoisiin oloihin. Keskiaikainen Rauma sekä siihen 1600-luvulla liitetyt korttelit muodostavat nykyisen Vanhan Rauman. Alue hyväksyttiin luetteloon 1991 kriteereillä iv ja v. Yhtenäisen kaupunkikokonaisuuden, jonka tunnuspiirteet ovat eri-ikäiset puurakennukset pihapiireineen, osittain keskiajalta peräisin oleva katuverkko sekä elinvoimainen kaupunkiyhdyskunta, katsottiin olevan poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki pohjoisesta puukaupunkirakentamisen perinteestä. 10KuvatLentokuva Vallas Oy, Suomen Ilmakuva Oy, Rauman kaupunki, Petäjäveden vanha kirkko, Norman Ojanen/Otavamedia, Maanmittauslaitos, Jyrki Puupponen19 esitettiin valmisteltavaksi yhdistelmäkohteena yhdessä Olavinlinnan kanssa. Raportti ei ole ollut virallisella lausuntokierroksella Suomessa. Baltian maiden liityttyä maailmanperintösopimukseen on yhteistyö myös näiden maiden kanssa tiivistynyt. Viranomaisyhteistyö on toteutunut seminaareina ja konferensseina. Kaikilla maailmanperintösopimuksen ratifioineilla Baltian mailla ja Pohjoismailla Islantia lukuun ottamatta on kohteita maailmanperintöluettelossa. Pohjoismaiset kohteet kuvastavat vahvasti alueellista omaleimaisuutta, joka ilmenee muun muassa puurakentamisessa. Toisaalta monet kohteet kuvastavat eurooppalaisen rakennustaiteen ja arkkitehtuurin tyylien vaikutuksia ja sovellutuksia paikallisiin olosuhteisiin. Kohdetyypeiltään pohjoismaiset kohteet noudattavat maailmanperintöluettelon yleisiä linjoja. Erityisesti historialliset kaupungit ja kaupunkikeskustat ovat hyvin edustettuina. Monumentaalista puurakentamista edustavat muun muassa Norjan Urnesin sauvakirkko ja Suomen Petäjäveden vanha kirkko. Norjan Rörosin kaupunki, Suomen Vanha Rauma ja Ruotsin Luulajan Kyrkstad ovat puolestaan paikallista ja perinteistä, kansanomaisin piirtein toteutettua puurakentamisesta aidoimmillaan. Teollistumisen historiasta kertovat Engelsbergetin rautaruukki, Falunin kuparikaivos sekä Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, joiden voidaan katsoa aloittaneen toimintansa pohjoisen havupuuvyöhykkeen suomien edellytysten avulla. Ruotsin Drottningholm ja Karlskronan laivastokaupunki, Tanskan Kronborgin linna ja Roskilden katedraali, Liettuan Vilnan vanha kaupunki sekä Suomenlinnan linnoitus edustavat keskieurooppalaista monumentaalista arkkitehtuuria sovellettuna pohjoisiin olosuhteisiin ja materiaaleihin. Visby, Tallinna ja Riika ovat vahvan keskiaikaisen Hansan synnyttämiä kaupunkeja luvun arkkitehtuuria ja maisemasuunnittelua edustaa puolestaan Tukholman Skogskyrkogården. Esihistoriallisia kohteita Pohjoismaissa ovat muun muassa Norjan Altan ja Ruotsin Tanumin pronssikautiset kalliopiirrokset sekä Sammallahdenmäen hautaröykkiöalue. Luonnonperintökohteita on tällä hetkellä vain Ruotsissa: Pohjois-Ruotsin Lapponian alue sekä maankohoamisalue Höga Kusten Västerbottenissa. Maailmanperintösopimuksen toimeenpanoa Pohjoismaissa on osaltaan pyrkinyt edistämään vuonna 1996 pilottiprojektiksi Unescon ja Norjan hallituksen välisellä sopimuksella luotu Pohjoismainen maailmanperintötoimisto (Nordic World Heritage Office). Toimisto muuttui vuonna 2001 pysyvämpää, Unescon alueellisen keskuksen statusta tavoittelevaksi säätiöksi (Nordic World Heritage Foundation). Säätiön asemasta Unescoon nähden päätetään järjestön yleiskokouksessa syksyllä Säätiö toimii Norjan ympäristöministeriön tuella ja sen hallituksessa ovat edustettuina kaikki Pohjoismaat. Säätiön toimintasuunnitelma ja strategia ovat parhaillaan valmisteilla. Suomen ICOMOS ry on kansainvälisen ICOMOSin toimeksiannosta osallistunut maailmanperintökohteiden arvottamiseen ja arviointiin Pohjoismaissa sekä Baltian maissa (esitykset Liettuan pääkaupungista Vilnasta sekä Ruotsin Luulajan Kyrkstadista). ICO- MOSin Pohjoismaiset osastot ovat tiiviissä yhteistyössä myös maailmanperintösopimuksen soveltamiseen liittyvissä asioissa Muu kansainvälinen yhteistyö Suomi on maailmanperintökomitean jäsen vuosina ja toimi puheenjohtajamaana vuosina Jäsenyys ja puheenjohtajuus toivat mukanaan kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä. Suomen edustaja osallistui retkikuntiin, joita Unesco lähetti Nepaliin, Egyptiin ja Afganistaniin. Aiemmin Suomi on osallistunut kansainvälisiin maailmanperintökohteisiin liittyviin hankkeisiin muun muassa antamalla asiantuntija-apua Kizhin puukirkkojen suojelussa ja korjauksessa. 13Maailmanperintsopimuksen lhtkohtana on huoli maailman uhanalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnn silymisest tuleville sukupolville. Sen tavoitteena on kansojen vlisen yhteistyn avulla osoittaa ja turvata maailman keskeisten kulttuuriperintkohteiden arvo ja silyminen. Maailmanperinnss on kyse koko ihmiskunnan yhteisest kulttuuri- ja luonnonperinnst.

YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo. Nordisk kulturkontakt Pohjoismainen kulttuuripiste Nordic Culture Point Mikä Pohjoismainen kulttuuripiste? Tapahtumia Kirjasto Tukiohjelmia Foto: Kychan Tukiohjelmia kulttuuriyhteistyölle Kulttuuri- ja

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2012 COM(2012) 682 final 2012/0321 (NLE) C7-0421/12 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta Sivuiltamme löydät ajankohtaiset uutiset ja tuoreimmat kirjoitukset aiheesta Museovirasto. Klikkaa sivuillemme ja lue tuoreimmat artikkelit

13 perty) toimii maailmanperintöön liittyvänä kansainvälisenä tutkimus- ja koulutuslaitoksena. Komitean sihteeristönä toimii vuonna 1992 perustettu maailmanperintökeskus (World Heritage Centre). Tullakseen hyväksytyksi luetteloon kulttuuri- ja luonnonperintökohteen on täytettävä yksi tai useampia maailmanperintökomitean määrittelemistä kriteereistä. Kulttuuriperintökohteen valintaperusteet: i Kohteen tulee edustaa ainutlaatuista taiteellista saavutusta. ii Kohteen tulee olla merkittävästi vaikuttanut omana aikanaan tai omassa kulttuurissaan arkkitehtuurin, monumenttitaiteiden, kaupunkisuunnittelun tai maiseman kehittymiseen. iii Kohteella tulee olla erityinen tai vähintään poikkeuksellinen todistusarvo jo hävinneestä kulttuurista. iv Kohteen tulee olla erinomainen esimerkki merkittävää historiallista aikakautta edustavasta rakennustyypistä, arkkitehtonisesta kokonaisuudesta tai maisemasta. v Kohteen tulee olla erinomainen esimerkki omaa kulttuuriaan (tai useita kulttuureja) kuvaavasta perinteisestä asutuksesta tai maankäytöstä, näin varsinkin sen tultua uhanalaiseksi peruuttamattomien muutosten vuoksi. vi Kohde voi liittyä suoraan tai muuten konkreettisesti tapahtumiin, eläviin perinteisiin, ideoihin, uskomukseen tai taiteellisiin ja kirjallisiin teoksiin, joilla on huomattavaa yleismaailmallista merkitystä. Kohteen tulee lisäksi täyttää autenttisuuden vaatimukset. Luonnonperintökohteen valintaperusteet: i Kohteen tulee olla huomattava esimerkki maapallon historiallisesta aikakaudesta, todistusaineistoa elämän kehityksestä tai maapallon kehityshistorian kannalta merkittävästä käynnissä olevasta geologisesta prosessista tahi muutoin fyysisiltä piirteiltään ainutkertainen luonnonpaikka tai alue. ii Kohteen tulee edustaa merkittävää käynnissä olevaa ekologista tai biologista prosessia maa- tai vesiekosysteemien ja eläin- tai kasvilajien kehityksessä. iii Kohteen tulee sisältää ainutkertaisia luonnonilmiöitä tai olla esimerkki poikkeuksellisen luonnonkauniista ja esteettisesti poikkeuksellisen tärkeästä paikasta. iv Kohteen tulee olla merkittävä maapallon biologisen monimuotoisuuden turvaamisen kannalta kuten tärkeiden uhanalaisten eliölajien asuinpaikka. Lisäksi tärkeää on kohteen luonnon ja luonnonpiirteiden aitous ja koskemattomuus sekä riittävä, sopimusvaltion omaan lainsäädäntöön perustuva suojelustatus. Maailmanperintökohteiden suojelu toteutetaan aina kansallisella suojelulla, jonka tulee riittävästi turvata kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyminen. Kohteet, joissa yhdistyy sekä luonnon- että kulttuuriperinnön arvoja, voidaan merkitä luetteloon yhdistelmäkohteina (mixed sites). Maailmanperintökomitea hyväksyi kulttuurimaiseman kohdetyypiksi vuonna Kulttuurimaisemaa, jossa katsotaan yhdistyvän ihmisen ja luonnon välinen pitkän aikavälin vuorovaikutus, voidaan arvioida joko kulttuuri- tai luonnonperinnön kriteereillä tai molemmilla. Kulttuuriperintökohteiden hoitoa ja vaalimista varten on laadittu erilliset hoito-ohjeet (Management Guidelines). Näiden lisäksi ohjeistuksessa käytetään ICOMOSin (International Council on Monuments and Sites) hyväksymiä julkilausumia. Näistä keskeisiä ovat Venetsian julistus, Historiallisten puutarhojen ja maisemien julistus, Historiallisten kaupunkien ja kaupunkialueiden julistus, Arkeologisten paikkojen suojelua ja hoitoa koskeva 7 Anna matkapäiväsi nähdäksesi hinnat. Talo / Osaka Nähtävyysoptimaali / Maailmanperintö: Furuichin Hautausmaan Alue / 4 Minuutin Kävelymatka Abiko-asemalta JR Hanwa.. Esitys Suomen kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi Maire Mattinen 2.3.2015 1 Esitys Suomen kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi Esipuhe 1. Toimintaympäristö 1.1 Maailmanperintösopimus, Lue kirjautumisohjeet. Unohditko salasanasi? Tilaa uusi. Eikö sinulla ole tunnusta? Rekisteröidy palveluun. Learn about working at Museovirasto. Join LinkedIn today for free. See who you know at Museovirasto, leverage your professional network, and get hired

Katso Finder.fi:stä yhdistyksen Världsarvet i Kvarken rf, Merenkurkun maailmanperintö ry (2354201-3) yritystiedot, päättäjät, työntekijämäärä ja taloustiedot, kuten liikevaihto ja tulos 3 Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Maailmanperintötyöryhmä puheenjohtaja Rauno Anttila sihteerit Anu Ahoniemi, Margaretha Ehrström, Päivi Salonen Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Julkaisun laji Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä Toimeksiantaja Opetusministeriö Toimielimen asettamispvm Dnro 24/043/2002 Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Maailmanperintö Suomessa. Opetusministeriön maailmanperintötyöryhmän muistio ja toimenpide-ehdotukset Världsarvet i Finland. Promemoria och åtgärdsförslag av undervisningsministeriets världsarvsarbetsgrupp Julkaisun osat Muistio ja liitteet Tiivistelmä Maailmanperintötyöryhmän tehtävänä oli sopia aieluettelon valmisteluun ja maailmanperintökohteiden esittämiseen liittyvistä yhtenäisistä menettelytavoista. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli pohtia kohteiden ylläpitoon liittyvän vastuunjaon selkeyttämistä. Osana työskentelyä työryhmä kuuli useita asiantuntijoita. Työryhmä kartoitti Suomen tähänastisen toiminnan maailmanperintösopimuksen toteuttamisessa. Suomi on ratifioinut sopimuksen 1987, toimittanut aieluettelon maailmanperintökeskukselle 1990 sekä esittänyt luettelosta viittä kulttuuriperintökohdetta, jotka on hyväksytty maailmanperintöluetteloon Maailmanperintöön liittyvä kansallinen toiminta on tapahtunut useilla tahoilla samanaikaisesti ja yhteistyö on ollut satunnaista. Maailmanperintökohteiden suojeluun ja hoitoon on ollut käytettävissä liian vähäiset henkiset ja aineelliset resurssit, samoin kohteita koskevaan tiedotukseen ja koulutukseen. Myös kohde-esitysten valmisteluun sekä niitä koskevaan seurantaan tarvitaan lisää resursseja jatkuvasti nousseen vaatimustason vuoksi. Työryhmä ehdottaa maailmanperintöasiain neuvottelukunnan perustamista maailmanperintöä koskevien asioiden kansalliseksi yhteistyöelimeksi. Poikkihallinnollisessa neuvottelukunnassa olisivat edustettuina Suomen maailmanperintöyhteistyön kannalta keskeiset tahot. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi toimia yhteistyöelimenä, edistää maailmanperintöön liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä sekä seurata ja pyrkiä edistämään suomalaisten maailmanperintökohteiden valmistelua, ylläpitoa ja hoitoa ja kehittämään niiden hallinnointia ja rahoitusmahdollisuuksia. Neuvottelukunnan tehtävänä olisi myös tehdä esityksiä maailmanperintöä koskevan tiedottamisen, koulutuksen ja muun yhteistoiminnan järjestämiseksi. Työryhmän näkemyksen mukaan Suomen tulisi noudattaa toimissaan maailmanperintökomitean hyväksymää globaalistrategiaa. Työryhmä ehdottaa myös menettelytapoja Suomen aieluettelon valmistelulle sekä kohteiden esittämiselle. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että maailmanperintökohteiden suojelu ja hoito toteutetaan asiantuntevasti ja sen tulisi toimia esimerkkinä Suomessa muille kulttuuri- ja luonnonperintökohteille. Työryhmä esittää määrärahaa maailmanperintökohteiden entistämiseen ja korjausavustuksiin sekä maailmanperintöön liittyvään suunnittelu-, tutkimus-, tiedotus- ja koulutustoimintaan. Lisäksi työryhmä esittää määrärahaa kohde-esitysten valmisteluun. Työryhmän esityksenä on myös osoittaa maailmanperinnölle määrärahoja luonnonsuojelualueiden hoitoon ja kunnossapitoon sekä luonnonsuojelualueiden talonrakennustöihin kohdistetuista varoista. Määrärahaa esitetään myös maailmanperintöasiain neuvottelukunnan toimintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi työryhmä esittää, että kohteiden ylläpitäjätahot ja muut paikalliset toimijat pyrkisivät mahdollisuuksien mukaan osoittamaan maailmanperintökohteiden hallinnointiin, hoitoon ja suojeluun määrärahoja suhteessa valtion kasvaneeseen panostukseen. Avainsanat Maailmanperintösopimus, maailmanperintökomitea, maailmanperintökeskus, maailmanperintö, maailmanperintökohde, maailmanperintöluettelo, aieluettelo, globaalistrategia, kulttuuriperintö, luonnonperintö, maailmanperintöasiain neuvottelukunta Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:15 Kokonaissivumäärä 52 Jakaja Yliopistopaino Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja Opetusministeriö ISBN (PDF ) Luottamuksellisuus julkinenUNESCOn maailmanperintsopimus on tunnetuimpia kansainvlisi yleissopimuksia. Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnn suojelemiseksi tuli voimaan 1972. Suomi ratifioi sopimuksen 1987. Sopimuksen tavoitteena on turvata yleismaailmallisesti arvokkaan kulttuuri- ja luonnonperinnn silyminen ja suojella sit tuhoutumiselta tai rappeutumiselta. Sopimukseen on sitoutunut 191 valtiota eri puolilta maailmaa. Heinkuussa 2017 maailmanperintkohteita sijaitsi 167 valtion alueella. Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Suomen CB kontaktipisteen avajaiset Uudenmaan liitto, 15.10.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan Kuvat: Yrjö Punkari, Johanna Junno, Tanja Rantanen, Linus Mickelson, Kirsti Uoti, Pesäpalloliitto, Markku Eskola/LUSTO, Kaisu Raasakka, Heidi Korpelainen, Jan-Erik Paadar #eläväperintö @LeenaMarsio Mitä Rakennusten sujuva suojeleminen Museoviraston tehtävät kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön,

 • Nefriitti seinä.
 • Rokottamaton koira ja koiranpentu.
 • Ermittlung des rohbau oder herstellungswertes.
 • Leos lekland pori.
 • Evira lisäaineeton.
 • Pinaatti smoothie ohje.
 • Penni suomessa.
 • Frisör gävle söder.
 • Rakennusinsinööri opintopolku.
 • Gluteenittomat mustikka kuppikakut.
 • Pysäköinti kuopio.
 • Sian porsaita.
 • Ninja turtles karaktärer.
 • Petri nygård oikea nimi.
 • Wearcolour.
 • Aksolotli koko.
 • Päänhieroja laite.
 • Armeija aiheisia lauluja.
 • Nicosia ostokset.
 • Kotkan poliisilaitos passiasiat.
 • Isä juo.
 • Donaukurier schrobenhausen immobilien.
 • Pox tidning.
 • Metsänhoito kirja.
 • Neuengass passage bern.
 • 1 varvas.
 • Pihasaunio kukka.
 • Ikävä exää vaikka seurustelen.
 • Koiralle keitettyä perunaa.
 • Neal cassady.
 • Sote laki.
 • Ballonki katetri.
 • Mega tiopotens.
 • Japanilainen ruokakauppa turku.
 • Ideoita hääkoristeluun.
 • Ville ritola.
 • Lumi ja pyry live.
 • Ninja warrior esteet.
 • Pomeranian näyttely.
 • Alanya kajaani.
 • Tlu2000 93.