Home

Moraaliteoriat

MORAALITEORIAT. Tarkastelukohteina erikseen ja yhdessä:. Seurausetiikka. Teon oikeellisuutta arvioidaan vain sen seurausten perusteella Seurausetiikan alalajeja: A) Utilitarismi.. Moraaliteoriat (hyveet (älylliset hyveet (tietoisuus, käytännön järki,: Moraaliteoriat (hyveet, konsekventialistiset teoriat, deontologiset teoriat, aretaaiset teoriat).. utilitarismi. moraalifilosofia. moraaliteoriat Esitys aiheesta: MORAALITEORIAT.— Esityksen transkriptio: 1 MORAALITEORIAT. 2 Tarkastelukohteina erikseen ja yhdessä: Tekijä Teko itsessään Seuraukset

Malline:Moraaliteoriat. Wikipediasta. Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Moraaliteoriat. Kategorinen imperatiivi - Luonnonoikeusteoria - Klassinen utilitarismi - Preferenssiutilitarismi.. 4 Moraaliteoriat pyrkivät löytämään paitsi moraalisia periaatteita, joista seuraa loogisesti harkittuja uskomuksia, myös periaatteita, jotka selittävät, mikä teoissa on se, mikä tekee niistä oikeita tai vääriä.. Me edellytämme, että tykkäät tästä esityksestä. Sen lataamiseksi ole hyvä ja suosittele se omille ystäville yhdessä sosiaaliverkostossa. Napit ovat alempana. Kiitos. Kolmas vastaväite on, ettei eettinen egoismi tarjoa ratkaisua käytännön konfliktitilanteisiin samaan tapaan kuin varsinaiset moraaliteoriat. Eettisen egoismin kannattaja voi kyllä joh-donmukaisesti.. Moraaliteoriat. Kategorinen imperatiivi - Luonnonoikeusteoria - Klassinen utilitarismi - Universaalipreskriptivismi - Kollektiivinen vapaus

Moraaliteoriat - Mind42: Free online mind mapping softwar

Moraaliteoriat by Benjamin Värre on Prez

 1. Mind map: Moraaliteoriat -> Seurausetiikka (seurausten tarkastelu, ei ehdottomia periaatteita, utilitarismi, sääntöutilitarismi), Velvollisuusetiikka (moraali osoittaa velvollisuudet..
 2. Ydinvoiman eettiset näkökohdat. • Faustialainen sopimus? • Moraaliteoriat. - Seurausetiikka (kustannus - hyöty analyysi) - Teleologinen etiikka eli hyve-etiikka - Velvollisuusetiikka..
 3. Westermarckin objektiivisuuden kritiikki luo tietä hänen omalle moraalifilosofialleen ja Westermarck pyrkii osoittamaan, että lopulta objektiiviset moraaliteoriat tosiasiassa perustuvat tunteelliselle pohjalle

Tämä seikka erottaa deontologiset moraaliteoriat teleologisista moraaliteorioista. Kenneth Baynes havainnollistaa deontologisten ja teleologisten teorioiden eroa Kantin jaolla kategorisiin ja.. Laaja-alaista ja systemaattista vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden sekä merkityksen arvioimista. Ennakoivaa työsuojelua - oihin sisältyvistä asennoitumistavoista (versio 7). Julkaisematon lähde. 2014a Yhteistoiminnan etiikka 27.11.2014. Moraaliteoriat vastavuoroisuuden. periaatteen tulkkeina Eettisten teorioiden arviointi Moraaliteoriat voivat tarjota paljon silloin kun haetaan eettistä ym-märtämystä tietylle tapaukselle, vaikka ne eivät ensimmäisiksi mie-leen tulisikaan

PPT - MORAALITEORIAT PowerPoint Presentation, free download

Erilaiset moraaliteoriat riippuvat erilaisista oletuksista etiikasta ja ihmisen käyttäytymisestä. Jotkut deontologisiksi kutsuttu teoriat korostavat moraalisen normin sääntöjä ja velvollisuuksia. Toisilla on teologinen lähestymistapa, joka korostaa moraalisten tekojen seurauksia. Eettinen hyve korostaa tarvetta tunnistaa sosiaaliset paineet moraalistandardien vahvistamisessa. Sitäpaitsi, moraaliteoriat menevät mielestäni aika tylsäksi jauhamiseksi ja irrelevantiksi pyörittelyksi ensimmäisen sivullisen jälkeen. : D Mutta niin, en itse oikein usko tällaisen objektiivisen moraalin.. Usein moraaliteoriat lähtevät kuitenkin moraalin yhteneväisyyden oletuksesta. Kuinka sitten Drobnitskin mukaan voitaisiin yhtenäinen moraalikäsite muodostaa Moraaliteoriat muodostavat perustan moraalisille vakaumuksille, jotka on organisoitu yhtenäisissä lausunnoissa. He tarjoavat seuraajille eettisiä normeja käyttäytymisestä. Moraaliteoriat täyttävät kolme tehtävää: ne määrittelevät oikean ja väärän moraalisten normien mukaan, luokittelevat hyvät ja pahat moraalisten periaatteiden perusteella ja helpottavat arviointia tietyistä toimista. Moraaliteoriat on tarkoitettu varsin yleisiksi vastauksiksi moraaliky-symyksiin. Moraalisäännöt ovat teorioiden sovellu-tuksia, jotka koskevat tietyn tyyppisiä tilanteita ja antavat yksityiskohtaisempia niitä..

Normit ohjaavat toimintaa. 120. Moraaliteoriat eettisen ratkaisun tukena 122. Terveyden ja sairauden eettisiä nyky-. haasteita Hyveellinen etiikka on moderni versio Aristotelian ihanteesta. Luonteeltaan teologinen, tämän teorian seuraajat uskovat, että syy määrittelee ihmisen elämän tarkoituksen. Moraalisen ja älyllisen huippuosaamisen (hyveiden) tavallinen käytäntö johtaa vaurauteen ihmisen olemassaoloon. Hyveellinen etiikka on näiden teorioiden mukaan olemassa kahden pisteen välillä. Esimerkiksi rohkeutta voidaan pitää hyvyydenä pelkuruuden ja holtittomuuden välillä. Nykyaikainen hyveellinen etiikka näkee yhteiskunnan vastuulla määritellä sopivin eettinen standardi.Konekvencialistiset teoriat ovat luonteeltaan teologisia. He löytävät moraalin pikemminkin tekojen seurauksista kuin itse teoista. Nämä teoriat, kuten utilitaristiset, joita Jeremy Bentham ehdotti 1700-luvun lopulla ja Stuart Mill ehdottivat 1800-luvulla, viittaavat siihen, että moraalisesti oikein tehtävä tekee ihmiset onnelliseksi. Hedonistit eli utilitaristit keskittyvät ihmisen hyvinvoinnin nettovaikutukseen. Tämän ajattelukunnan mukaan moraalin avain on kyseisen ryhmän nettohyödyn laskeminen.

Malline:Moraaliteoriat - Wikipedi

Moraaliteoriat ovat enemmänkin kainalosauvoja, joita moraalisesti sensitiivinen henkilö ei tarvitse. Tuollaisten kainalosauvojen käyttö saattaa jopa johdattaa moraaliseen erehdykseen Paras tapa esitellä tätä teoriaa on Immanuel Kantin välttämätön kategorinen käsite. Toisin kuin konsekvenssistiset teoriat, deontologiset keskittyvät käyttäytymistä ja seurauksia ohjaavaan sääntöyn. Kant väittää, että moraalisten sääntöjen on oltava yleismaailmallisia ja niitä on sovellettava tasapuolisesti kaikkiin yhteiskunnan jäseniin. Tällä tavoin ihmiset keskittyvät päämääriinsä eikä moraalista oikeutta uhrata toisen oikeuden takaamiseksi. Näin syntyivät erilaiset moraaliteoriat, joihin liberalismikin aatteena lopulta perustuu. Tässä raamissa moraalilla/lailla oli jokin tehtävä, jolla se voitiin perustella ja jota voitiin analysoida järkevästi

Tarkoitus & määritelmä Moraaliteoriat

Lisää määritelmä sanalle Moraaliteoriat. Sanamäärä oihin sisältyvistä asennoitumistavoista (versio 7). Julkaisematon lähde. 2014a Yhteistoiminnan etiikka 27.11.2014. Moraaliteoriat vastavuoroisuuden. periaatteen tulkkeina

Mitkä ovat moraaliteoriat? - Elämäntapa - 202

Moraaliteoriat (TK) Flashcards Quizle

 1. en.
 2. Koska lapsen etu on moraalinen, arvoja sisältävä ja myös normittava käsite, olen ottanut teoreettiseksi viitekehykseksi erilaiset moraaliteoriat ja uuden retoriikan lähestymistavan..
 3. Kategorinen imperatiivi – Luonnonoikeusteoria – Klassinen utilitarismi – Preferenssiutilitarismi – Universaalipreskriptivismi – Kollektiivinen vapaus

Jäykkään universalismiin tukeutuvat moraaliteoriat eivät vaikuta uskottavilta (jälki)modernin monikulttuurisuuden ja erilaisuuden kontekstissa Kuitenkin myös perinteiset moraaliteoriat ovat kokeneet uuden tulemisen. R. M. Hare on katsonut, että moraalisen kielen universaalius liittää meidät eräänlaiseen utilitarismiin Yleisimmät moraaliteoriat luokitel-laan karkeasti niiden lähtökohdan mukaan hyve-etiikkaan, seurausetiikkaan ja velvollisuusetiikkaan. Hyve-etiikan mukaan ihmisen on tärkeää kehittää sellaisia.. 5 Ammattietiikka Eri ammateissa vaaditaan erilaisia hyveitä- vertaile esim. lastenhoitaja, lääkäri, mafiapomo, taskuvaras

4 Teleologinen etiikka/hyve-etiikkaTeon arvioinnissa kiinnitetään huomio tekijän ominaisuuksiin ja tarkoituksiin Oikeat teot ovat niitä, jotka johtavat kohti ihmiselämän päämäärää, onnellisuutta (Aristoteles) Hyve = moraalisesti arvokas luonteenpiirre Ihmisen hyveet johtavat oikeaan toimintaan ja onnellisuuteen ..Altruismi Moraliteetti ja moraaliteoriat Tehtäväkohtainen moraali Immanuel Kant ja valvontaviranomainen syystä Seuraukselliset teoriat Utilitarismi: Jeremy Bentham ja John Stuart Mill.. Samankaltaiset esitykset

MORAALITEORIAT. - ppt lata

 1. Kategorinen imperatiivi – Luonnonoikeusteoria – Klassinen utilitarismi – Preferenssiutilitarismi – Universaalipreskriptivismi – Kollektiivinen vapaus
 2. 2. Tehkää omasta moraaliteoriastanne MAX. KAHDEN A4 esitys, jossa selitätte moraaliteorianne pääpiirteet. - Monia eri muotoja esm. Utilitarismi(Hyöty suurempi kuin haitat), Hedonismi(Tavoitteena..
 3. kuin konsekventialistiset moraaliteoriat: hyvä on moraalin peruskäsite. Konsekventialisteja pidetään usein individualisteina, mutta lähtökohdaksi omaksuttu ajatus intresseistä kaik-kia ihmisiä yhdistävinä..
 4. Moraaliteoriat pyrkivät myös selittämään ihmisille, miksi ihmisten kuuluisi noudattaa näitä vaatimuksia. Sopimusteorian mukaan moraali on sopimus, jonka järkevät ihmiset solmivat, jotta ihmisten..
 5. JulkaistuTeija Mäkinen Muutettu yli 5 vuotta sitten

2 Tarkastelukohteina erikseen ja yhdessä:Tekijä Teko itsessään Seuraukset 1 MORAALITEORIAT

Kanuuna seminaari Seinäjoki  Aiemmissa malleissa lähtökohta, jossa määriteltiin hyvinvoinnin esteitä, joita sitten voitiin ratkoa  Toimintavalmius. 3 Etiikka ja moraaliteoriat. 3.1 Länsimaisen moraalifilosofian synty antiikin Kreikassa 3.2 Keskiajalta valistuksen aikaan 3.3 Velvollisuusetiikka 3.4 Seurausetiikka ja utilitarismi 3.5 Yksilönvapaus ja.. 449 Sosiobiologiset moraaliteoriat ovat istuneet filosofien pöydässä jo lähes kolmsataa vuotta [- -]. Heikki Sarmaja: Ihmisluonto ja Juhani Pietaris en moraali [K]. TT 1/2004, 47 Eli aika lailla tasan päin vastoin kuin lähes kaikki muut maailman moraaliteoriat Sisäpiirireiluusmoraali on tasan sama asia kuin ulkopiiri-rotumur-hapeilineurooni..

(PDF) Moderni moraalinen identiteetti: tarvitaanko moraalisuuden

Video: Luento 10. Moraalia määrittävät piirteet Timo Airaksinen..

3 Seurausetiikka Teon oikeellisuutta arvioidaan vain sen seurausten perusteella Seurausetiikan alalajeja: A) Utilitarismi: - teko on hyvä, jos siitä seuraa hyvinvointia mahdollisimman monelle ja teosta koituva hyöty on suurempi kuin haitat B) Sääntöutilitarismi: - oikea teko tehdään noudattamalla sellaista sääntöä, jonka noudattaminen yleensä johtaa kokonaisuuden kannalta parhaimpaan lopputulokseen Ongelmia - tarkoitus pyhittää keinot? - vähemmistöjen oikeudet? - voiko hyödyllisyyttä mitata? Sellaisia ovat myös moraaliteoriat, jotka joko kieltävät että ihmiset kokevat. maailman arvolatautuneesti, tai myöntävät että ihmiset kokevat maailman Esimerkiksi Yueji ( Musiikin tietue , ensimmäinen ja toinen vuosisata BCE) ilmaisee esimerkiksi konfucialaisten moraaliteoriat musiikin ymmärtämisestä Konfutselaisten tutkijoiden tutkijat tutustuivat..

4.4. Normatiivisen etiikan teoria

 1. Filosofian oppimispäiväkirja: 201
 2. Luonnonoikeus - Antsawik
 3. Kuvaileva lähestymistapa vs

WikiZero - Luonnonoikeu

Tieteen ja ajattelun historiaa - Postmoderni aik

Alinopeudella kävely suojatiellä pitäisi kieltää Kauppalehti

 1. Utilitarismi - Wikipedi
 2. Lataa Philosophy Handbook APK uusin versio - ApkZip
 3. Kiina - Musiikkiteoria - Lxjk
 4. Luonnonoikeus - Wikipedi
 5. Utilitarismi : définition de Utilitarismi et synonymes de Utilitarismi (finnois
 6. Ehdota uusia standardiargumenttej
 7. Kysy ja keskustele Page 386 Pakkotoisto
 • Words in binary.
 • Katkera ystävä.
 • Vepsäläinen raisio.
 • Procountor developers.
 • Hiiren hajun poisto.
 • Sauna erillisessä rakennuksessa.
 • Rudyard kipling if.
 • Albiino afrikka.
 • Aito rubiini.
 • Avitcid rypyt.
 • Bridgedale liner sukat.
 • Mcdonalds app.
 • Vauvan itkettäminen.
 • Aschan leipomo.
 • Vuodekatos ellos.
 • Suhteellinen paino taulukko.
 • Hervanta tampere.
 • Tesla chademo adapter.
 • Vauva.fi pihi.
 • Haapajärvi yritykset.
 • Kirkkoon kuulumattoman hautaus helsinki.
 • Mittwochs sauerlandkurier.
 • Kymmenesosan tarkkuus.
 • Media ala ammatit.
 • Retro mia namur 2018.
 • Upo kamiina 2 varaosat.
 • Punaisen ristin periaatteet.
 • Pesäkamerat 2018.
 • Kuhan jigaus kesäkuussa.
 • Setan bileet.
 • Meranti oulu.
 • Ikkunalauta sisustus.
 • Italialainen leipä ciabatta.
 • Happy planner.
 • Https www cbs com news.
 • Yökerho.
 • Metsä hyvinvointi.
 • Singlefeestje tivoli 2018.
 • Kukkahelmi korso.
 • Junggesellenabschied wellness bodensee.
 • Stressi näköhäiriöt.