Home

Vähemmistöosuus tuloksesta

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti Poliisi masentui tehovalvonnan tuloksesta - yhden perusasian unohtamisesta sakotettiin yli tuhatta * Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa ei vähemmistöosuutta huomioida, jos vähemmistöosuus on negatiivinen. Enersense International Oyj esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun..

untitle

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2002 Yhteenveto kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,15 euroa; edellisellä neljänneksellä 0,12 euroa. Tulos ennen veroja KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) % Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset Konser-nin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta esitetään tuloslaskelmassa rivillä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Konsernin osuus osak-kuusyhtiöiden nettovarallisuudesta..

18 (4978) Kpv:n toimittaessa apulaiskaupunginjohtajan vaalia oli annettuina ääninä pidettävä myös hakemuksen peruuttaneelle annettuja ääniä ratkaistaessa kysymystä siitä, oliko hakija saanut yli puolet annetuista äänistä Toiminnan arvioidusta tuloksesta maksetaan ennakkoon veroa, ja tällöin puhutaan ennakkoverosta. Ennakkoveron maksavat yhtiömiehet, ja jokaisen yhtiömiehen pitää täyttää erillinen hakemuslomake.. Tulostuotto on P/E-luvun käänteisluku, ja tulostuoton (E/P) hyvä puoli P/E-lukuun nähden on se, että tulostuotto ei sisällä epäjatkuvuuskohtaa tuloksen ollessa hyvin pieni tai negatiivinen.13 Johdannaisten käyvät arvot Milj Käyvän arvon Käyvän arvon Käypä arvo, Käypä arvo Käypä arvo ylittävät alittavat netto Koronvaihtosopimukset 27,6 Korkooptiot 0,0 Valuutanvaihtosopimukset 50,6 Termiinisopimukset 23,2 Valuuttaoptiot Hyödykejohdannaiset 33,1 Oman pääoman suojausinstrumentit 23,0 Yhteensä 56,3 3,0 0,0 48,9 78,5 0,2 43,7 48,8 129,3 87,7 2,2 0,3 436,4 0,0 30,6 15,3 572,5 0,8 0,0 27,7 12,7 0,0 0,0 7,1 48,3 86,9 2,2 27,4 423,7 0,0 30,6 8,2 524,2 Johdannaisten nimellisarvot Milj Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset erääntyy alle 1 vuodessa 16,1 erääntyy 25 vuodessa 766,5 erääntyy 610 vuodessa 947,5 erääntyy yli 10 vuodessa 1 730,1 Korkooptiot 500,0 Yhteensä 2 230,1 41,8 659,5 983, , ,8 109,9 837, ,6 22, ,9 300, ,0 Valuuttajohdannaiset Valuutanvaihtosopimukset 243,7 Termiinisopimukset 7 526,2 Valuuttaoptiot Yhteensä 7 769,9 178, ,1 50, ,6 223, ,0 10, ,9 Hyödykejohdannaiset Hyödykevaihtosopimukset 270,1 Yhteensä 270,1 276,3 276,3 416,1 416,1 Oman pääoman suojausinstrumentit Oman pääoman suojausinstrumentit 131,0 Yhteensä 131,0 131,0 131,0 214,8 214,8 13 Osinkoehdotus on Vincitin voitonjakopolitiikan mukainen; Tavoitteena maksaa vähintään 30 % tuloksesta osinkoina. Tilikauden päättymisen jälkeen Vincitin taloudellisessa asemassa ei ole..

Video: Sisält

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu PDF Ilmainen latau

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7 Tulostuotto-%. Yritystasolla: 100 x ( nettotulos - vähemmistöosuus tuloksesta ) / markkina-arvo. että 1) osake on lähtökohtaisesti korkosijoitusta riskisempi sijoituskohde, ja 2) tuloksesta vain osa.. Edellisten tilikausien tuloksesta Käyttörahasto 31.12. TASE. Rahavarat Taseen loppusumma Oma pääoma Vähemmistöosuus Pakolliset varaukset Laskennallinen verovelka Korolliset velat.. 10 Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma Milj III/01 III/02 Liiketoiminta Liikevoitto 1 486,9 859,8 515,8 Oikaisut liikevoittoon 1 219,2 616,5 572,2 Käyttöpääoman muutos 51,4 238,4 25,2 Lyhytaikaisten korollisten saatavien muutos 222,6 237,6 2,4 Liiketoiminnan kassavirta 2 534, , ,8 Kassavirtaperusteiset nettorahoituserät 306,8 271,8 118,8 Maksetut verot 699,6 378,0 171,9 Liiketoiminnan nettokassavirta 1 528,5 350,5 820,1 Osakeostot 376,2 Käyttöomaisuuden myynnit 155,0 Käyttöomaisuuden ostot 857,1 Pitkäaikaisten saamisten muutos, netto 193,6 Kassavirta ennen rahoitusta 884,7 Rahoituksen kassavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos 351,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos 216,1 Maksetut osingot 407,4 Osakeanti 31,9 Omien osakkeiden osto 199,8 Muu oman pääoman muutos 0,0 Muu vähemmistöosuuden muutos Rahoituksen kassavirta 1 142,7 10,3 26,8 391,1 55,4 319,2 343,4 486,0 407,4 14,9 106,9 3,2 353,6 32,8 189,8 338,1 20,5 201,6 540,6 207,2 403,6 0,0 39,2 776,2 Likvidien varojen muutos 498,9 Likvidien varojen muuntoerot 1,5 Likvidit varat kauden alussa 744,4 Likvidit varat kauden lopussa 247,0 322,3 5,5 744,4 427,6 157,7 7,1 247,0 82,2 Käyttöomaisuuden ja lainojen muutokset Milj III/01 III/02 Kirjanpitoarvo kauden alussa Konserniyhtiöiden hankinta Lisäykset Vähennykset Poistot, arvonalennukset ja muuntoerot Kirjanpitoarvo kauden lopussa ,4 148,5 857,1 288, , , ,4 10,3 391,1 300,7 138, , ,2 32,8 338, , ,2 Konserniyhtiöiden hankinta Maaalueet, rakennukset, koneet ja kalusto 25,1 Muu omaisuus, netto 98,5 Omaisuuden markkinaarvo 123,6 Liikearvo 123,4 Hankintahinta yhteensä 247,0 Pitkäaikaiset lainat 5 182,0 Lyhytaikaiset lainat 1 227, ,5 Tilanne kauden alussa 6 855,5 Lainojen nostot ja lyhennykset 582,2 Muuntoero 136,2 Tilanne kauden lopussa 6 409,5 10,3 10,3 10, , , , ,5 96,7 303, ,4 6,3 6,3 26,5 32, , , , ,5 171,9 506, ,0 10

Vähemmistöosuus. ja toimintakertomuksen laa-timista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toi-minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemas-ta 9 TILINPÄÄTÖS Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu osavuosiraportointia koskevan IAS 34 standardin mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja laskentaperiaatteita kuin viimeisimmässä vuosikertomuksessa. Avainluvut I/01 II/01 III/01 IV/ I/02 II/02 Tulos/osake, 0,31 0,17 0,24 0,31 1,03 0,18 0,15 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, 0,31 0,18 0,23 0,22 0,94 0,18 0,12 Kassatulos/osake (CEPS), 0,65 0,53 0,59 0,67 2,43 0,55 0,52 CEPS ilman kertaluonteisia eriä, 0,65 0,54 0,58 0,58 2,34 0,55 0,48 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 15,2 9,7 10,3 7,9 10,7 7,8 7,1 ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 15,2 9,9 9,8 8,4 10,8 7,8 5,6 Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,1 7,2 9,7 12,2 10,4 7,2 6,2 Velkaantumisaste 0,59 0,62 0,55 0,53 0,53 0,59 0,46 Oma pääoma/osake, 9,30 9,54 9,62 10,03 10,03 9,81 9,87 Omavaraisuusaste, % 39,9 41,0 42,5 44,0 44,0 42,7 45,2 Liikevoitto, % liikevaihdosta 14,4 9,9 11,2 8,2 11,0 8,5 7,5 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta 14,4 10,2 10,6 8,7 11,1 8,5 5,9 Investoinnit käyttöomaisuuteen, milj Investoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 4,8 6,4 5,7 8,7 6,3 4,9 5,7 Sijoitettu pääoma, milj Korolliset nettovelat, milj Henkilöstö keskimäärin Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.) kausittainen 906,2 903,2 901,1 897,3 901,5 896,9 896,5 kumulatiivinen 906,2 904,7 903,5 901,5 901,5 896,9 895,8 kumulatiivinen, laimennettu 908,5 906,7 905,8 902,3 902,3 897,8 896,8 Euron vaihtokurssit Yksi euro on Päätöskurssi Keskikurssi SEK 9,3012 9,1015 9,2481 9,1549 USD 0,8813 0,9975 0,8959 0,8978 GBP 0,6085 0,6498 0,6217 0,6214 CAD 1,4077 1,5005 1,3875 1,4125 Lyhennetty konsernin tuloslaskelma Milj III/01 III/02 Liikevaihto , , ,9 Kulut ja liiketoiminnan muut tuotot 8 519, , ,6 Henkilöstökulut 2 234, , ,9 Poistot ja arvonalennukset 1 267,6 626,7 656,6 Liikevoitto 1 486,9 859,8 515,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 79,6 51,6 20,1 Nettorahoituserät 343,5 243,2 89,2 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 1 223,0 668,2 446,7 Verot 299,6 228,2 147,7 Tulos verojen jälkeen 923,4 440,0 299,0 Vähemmistöosuus 2,9 1,9 0,0 Tilikauden voitto 926,3 438,1 299,0 Avainluvut Tulos/osake, 1,03 Tulos/osake (laimennettu), 1,03 0,48 0,48 0,33 0,33 9 MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Tulostuotto-% - Alma Tietopalvelu

Osakkeet ja osakkeenomis

Microsoftin osakekurssi piristyi hyvästä tuloksesta

 1. LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos
 2. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuus tuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa omana eränään. = oma pääoma + vähemmistöosuus taseen loppusumma - saadut ennakot
 3. Virhe:
 4. 16 Stora Enso Oyj PL Helsinki Katuosoite: Kanavaranta 1 Puh Fax Stora Enso AB Box SE Stockholm Sverige Katuosoite: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 Puh Fax Stora Enso International Office 9 South Street London W1K 2XA U.K. Puh Fax

Vähemmistöosuudet 2020 Top tip financ

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj. konsernin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, pääoman tarpeista ja muista tekijöistä. Yhtiö aikoo noudattaa vakaata osinkopolitiikkaa, joka kuvastaa pääpiirteittäin konsernin tulok-sen kehitystä Marianne Kallio julkisti älykkyysosamääränsä - yllätyitkö tuloksesta? 14.12.2016 15:44 OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Stora Enson taloudellinen asema vahvistu - Stora Enso Oy

Kemiran toimitusjohtajan haastattelu vuoden 2019 ensimmäisen

Syyrian Al-Qaidan osasto Ahrar Al-Sham onnitteli ensimmäisenä Turkin presidenttiä Erdoğania tämän voittoisasta tuloksesta kansanäänestyksessä, jossa äänestettiin presidentin vallan kasvattamisesta.. Katso toimitusjohtaja Ari Lehtorannan haastattelu Caverionin Q1-tuloksesta (Inderes). Yhtiökokous 2020 Alma Media voi tarjota sijaintiisi perustuen kohdennettua sisältöä, mainontaa ja säätietoja. Sijaintitiedot voidaan yhdistää palveluiden käytöstä kerättyihin tietoihin. Mutta ei mitään johdon arviota loppuvuoden tuloksesta on vähän poikkeuksellista. Päätin kysyä asiaa toimitusjohtajalta. Vajaat kaksi viikkoa olen odotellut vastausta ja kerran huudellut peräänkin Pekonen iloitsee tuloksesta - Neljän vuoden takainen pettymys ei toistunut. 14.4.2019 23:21 Sari Oksala. Aino-Kaisa Pekonen (vas.) iloitsi omasta ja puolueensa menestyksestä Riihimäellä..

Finnlines lyhyest

 1. Anne Kalmari keskustan tuloksesta: kun kansa antaa näpäytyksen, se tulee ottaa vakavasti. Tämä sisältö on vain tilaajille. Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus hintaan 15 euroa / 3 kuukautta..
 2. Tulotuotto kertoo sijoittajalle tuloksen suuruuden sijoituskohteen arvoon nähden ja on siksi hyvin havainnollinen mittari. Sijoittaja voi verrata tulostuottoa esimerkiksi korkotuottoon ottaen kuitenkin huomioon, että 1) osake on lähtökohtaisesti korkosijoitusta riskisempi sijoituskohde, ja 2) tuloksesta vain osa maksetaan sijoittajalle osinkona vuosittai (ja loppu jää yrityksen omiin investointi- ja rahoitustarpeisiin).
 3. Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta. -0,11. -6,57. VÄHEMMISTÖOSUUS. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset
 4. Vähemmistöosuus. 0,4. Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu. Vähemmistöosuus myydyistä yhtiöistä. Osingonjako konsernin tytäryhtiöstä
 5. Osavuosikatsaus Tammi-Maaliskuu 2002 Avainluvut I/01 II/01 III/01 IV/01 2001 I/02 Tulos/osake, EUR 0,31 0,17 0,24 0,31 1,03 0,18 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,31 0,18 0,23 0,22 0,94 0,18

Ahlstrom-Munksjö - Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Tuloverot VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta.. Yle Uutiset 10.06.2017: Halla-aho iloitsee selkeästä tuloksesta, toivoo Soinin väistyvän taustalle Lautakunta päättää investoinneista suunnitelmavuosien tilikauden tuloksesta koostuvan raamin sallimissa rajoissa. Investointiosassa on esitetty suunni-telma investointeihin käytettävästä.. Munksjö Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6

omistus - vähemmistöosuus OPO: tilikausien voittoa korjataan alkuvarastoon sisältyvällä katteella (esimerkissä -30). Omistusyhteysyritys (participating interest) - konserniin kuulumaton yritys..

1 - 36 / 59 tuloksesta Hakemukset käsitellään heti, ja kahden viikon sisällä sen saapumisesta ilmoitamme sinulle tuloksesta. Valitsemme opiskelijat hakemusjärjestyksessä, joten lähetä omasi ajoissa

Video: 200101359 - Taloussanomat - Ilta-Sanoma

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj. Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti, Hyvästä tuloksesta huolimatta Talousohjelmaa 2015—2017 tulee noudattaa, sopeuttamistoimia jatkaa ja aktiivisesti etsiä uusia toimintatapoja toi-minnan tehostamiseksi 15 STORA ENSON OSAKKEET Päätöskurssi Helsinki, Tukholma, SEK New York, $ Aosake Rosake Aosake Rosake ADR Huhtikuu 14,24 14,11 129,50 130,50 12,59 Toukokuu 15,45 15,60 140,00 139,50 14,25 Kesäkuu 14,15 14,19 126,50 128,00 13,25 Vaihtomäärä Helsinki Tukholma New York Aosake Rosake Aosake Rosake ADR Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Yhteensä Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla uskoo, olettaa, odottaa, ennustaa tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, Konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, Konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raakaaineiden hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä markkinaalueilla sekä valuuttakurssi ja korkotasovaihtelut. Taloudellisen informaation julkaisuajat: Osavuosikatsaus tammi syyskuulta Tilinpäätöstiedote vuodelta Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta Osavuosikatsaus tammi syyskuulta

Sianlihan vienti Kiinaan ei vielä näy yrittäjän tilissä - Atrian sopimustuottaja alkuvuoden tuloksesta: Olemme toimineet kriisitilanteessa hyvin 07:00 Tilaajille Microsoftin osakekurssi piristyi hyvästä tuloksesta. STT 30.1.2020 STT FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2014 20 20 Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 27,4 Osavuosikatsaus 7 9 / 2009 22.10.2009 Ajoissa aloitetut toimet tuottavat tulosta kassavirta vahva, kaikki liiketoiminta-alueet plussalla Kassavirta investointien jälkeen 216 miljoonaa euroa vahvin vuosineljännes

57

Sijoittajan on tärkeä tietää, mitä tulosta milloinkin käytetään sekä myös se, onko tulos oikaistu kertaluonteisista eristä. SEB holds AGM on 29 June 2020. The board of Skandinaviska Enskilda Banken AB has decided that the annual general meeting will be held on 29 June 2020

PPT - RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN PowerPoint

7 TUOTEALUEET Hienopaperi Muutos Milj I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 II/I % Liikevaihto 3 617, ,3 904,1 838,6 853,5 827,1 787,0 4,8 Liikevoitto 394,5 167,6 81,9 70,6 74,4 93,1 73,1 21,5 % liikevaihdosta 10,9 16,4 9,1 8,4 8,7 11,3 9,3 ROOC, %* 9,1 14,9 7,5 6,7 7,2 10,0 8,2 Toimitukset, t ,9 * ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma Liikevaihto oli 787,0 milj.. Liikevoitto laski 21,5 % 73,1 milj. :oon. Markkinatilanteesta johtuvat tuotantoseisokit olivat tonnia Euroopassa ja tonnia PohjoisAmerikassa. LänsiEuroopassa päällystetyn hienopaperin tilaukset vähenivät kausiluonteisesti. Uuden kapasiteetin käyttöönoton vuoksi lisääntyneet tuotantomäärät ovat pitäneet teollisuuden tilauskannan pienenä. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä LänsiEuroopassa pysyi kausiluonteisesta heikkenemisestään huolimatta vahvana. Pohjois Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysynnän aleneminen jatkui, mutta kasvoi kausiluonteisten syiden vuoksi Aasiassa. LänsiEuroopassa päällystetyn hienopaperin hinnat pysyivät melko vakaina. Kausiluonteisen kysynnän heikkeneminen kompensoi joidenkin päällystämättömien laatujen hintojen nousua. Aasiassa päällystämättömän hienopaperin hinnat nousivat hieman. Pohjois Amerikassa päällystetyn hienopaperin hinnat laskivat jonkin verran. Tuottajien päällystetyn hienopaperin varastot ovat korkealla tasolla. Tukkurien varastot ovat hitaasti kasvamassa alhaiselta tasoltaan. Jakelijoiden päällystämättömän hienopaperin varastot ovat pienet, mutta tuottajien varastot ovat kasvamassa viimeaikaisten hinnankorotusten vuoksi. Hienopaperin kysyntä ei kasvane olennaisesti lähitulevaisuudessa lukuunottamatta tavanomaista kysynnän elpymistä kesälomien jälkeen. Pakkauskartongit Muutos Milj I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 II/I % Liikevaihto 2 724,0 701,9** 704,2 672,8 645,1 766,2 781,9 2,0 Liikevoitto 346,2 115,1 90,2 97,5 43,4 100,6 70,7 29,7 % liikevaihdosta 12,7 16,4 12,8 14,5 6,7 13,1 9,0 ROOC, %* 12,8 17,5 13,8 14,6 6,5 12,7 9,2 Toimitukset, t ,8 * ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma ** Ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa on muutettu 50,1 milj. euroa konsernin eliminointeja vastaan. Liikevaihto oli 781,9 milj. ja liikevoitto 70,7 milj., laskua 29,7 %. Suomalaisten sellu ja kartonkitehtaiden juhannusseisokit ja niiden yhteydessä tehtyjen kunnossapitotöiden kustannukset sekä Imatran tehtailla kolme viikkoa kestäneet soodakattilan huoltotyöt heikensivät tulosta, kuten myös Yhdysvaltain dollarin ja Ison Britannian punnan heikkeneminen suhteessa euroon. Markkinatilanteesta johtuvat tuotantoseisokit olivat tonnia. Useimpien laatujen tilauskanta pysyi hyvänä. Taivekartongin kysyntä on ollut vilkasta, hinnat ovat olleet vakaat Euroopassa ja nousseet Aasiassa. Nestepakkauskartongin kysyntä jatkui hyvänä ja hylsykartonkimarkkinat paranivat. Erikois ja teollisuuspapereiden kysyntä on ollut vakaata. 7..(vähemmistöosuus konsernituloslaskelmassa) vähennetään konsernin tuloksesta ja merkitään osuudet merkitään konsernitaseeseen omaksi eräkseen (vähemmistöosuus konsernitaseessa) Osavuosikatsaus tammi kesäkuu2 001 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä oli 0,18 euroa; edellisellä neljänneksellä 0,31 euroa. Liikevaihto oli 3 388,4 milj. euroa eli 248,6 milj. euroa vähemmän kuin OMA Pääoma yhteensä. Vähemmistöosuus. Konsernin omistus-osuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty omana eränään ennen Liikevoitto-erää

27 Vähemmistöosuus. 30 Vähemmistöosuuden erottaminen Vähemmistöosuus erotetaan oikaistusta tuloksesta ja oikaistusta omasta pääomasta VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA 30.9.2019 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA TUNNUSLUVUT Milj. euroa, prosenttia 1 9/2019 1 9/2018 1 12/2018 Saadut tilaukset Silminnähtävästä kiihtymyksestään päättäen hän hautoi mielenkiintoista suunnitelmaa, jonka tuloksesta hän oli levoton. Tulin katsomaan, virkkoi hän, ovatko teidän majesteettinne tunteneet.. Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

( 16 ). Vähemmistöosuus. Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero. Vähemmistöosuus Vähemmistöosuudet on erotettu tilikauden tuloksesta ja poistoerojen muutoksesta, konsernin omasta.. KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4 Vähemmistöosuus Pakolliset varaukset 13). Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta ja esitetty omana eränään konserni-tuloslaskelmassa ja taseessa

Nurminen Logistics H2 perjantaina - tulostaso jää heikoksi, katseet

 1. , monipuolinen yrityspoi
 2. Microsoftin osakekurssi piristyi hyvästä tuloksesta. Olet lukenut maksutonta artikkelia. Haluaisitko lukea lisää
 3. 11 Lyhennetty konsernin tase Vastaavaa Milj Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Maaalueet, rakennukset, koneet, kalusto, aineeton käyttöomaisuus ja konserniaktiiva O ,2 Muut yhtiöt O 181,0 Osakkuusyhtiöt I 306,7 Rahoitusomaisuusosakkeet I 197,4 Pitkäaikaiset lainasaatavat I 505,4 Laskennallinen verosaatava T 28,1 Muut pitkäaikaiset sijoitukset O 257, , ,5 177,3 367,4 200,6 505,2 20,7 269, , ,2 180,9 194,1 196,2 475,0 30,0 228, ,4 Rahoitus ja vaihtoomaisuus Vaihtoomaisuus O 1 600,0 Verosaatava T 224,3 Saatavat O 1 976,3 Lainasaatavien lyhennyserät I 333,1 Rahat ja pankkisaamiset I 247, ,7 Vastaavaa yhteensä , ,4 158, ,9 304,8 427, , , ,2 292, ,3 670,8 82, , ,2 Vastattavaa Milj Oma pääoma 8 989,0 Vähemmistöosuus 50, ,0 140, ,1 50,0 Pitkäaikainen vieras pääoma Eläkevaraukset O 774,0 Laskennallinen verovelka T 2 011,0 Muut varaukset O 153,6 Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma I 5 182,0 Koroton pitkäaikainen vieras pääoma O 51, ,0 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikaiset korolliset velat I 1 227,5 Verovelka T 488,7 Muu lyhytaikainen vieras pääoma O 1 631, ,2 789, ,4 149, ,8 50, , ,6 429, , ,7 750, ,1 158, ,2 30, , ,8 578, , ,9 Vieras pääoma yhteensä ,2 Vastattavaa yhteensä ,4 O :lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan. I :llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. T :llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan , , , ,2 11
 4. 2 Yhteenveto toisen neljänneksen tuloksesta Osakekohtainen tulos oli 0,15 ; edellisellä neljänneksellä 0,18 : ilman kertaluonteisia eriä 0,12 ; edellisellä neljänneksellä 0,18. Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä oli 154,6 milj. ; edellisellä neljänneksellä 240,5 milj.. Kertaluonteiset erät kasvattivat liikevoittoa 51,6 milj.. Ensimmäisen neljänneksen vaikea markkinatilanne jatkui toisella neljänneksellä. Aikakauslehti, sanomalehtija päällystettyjen hienopapereiden myyntihinnat laskivat. Tulokseen vaikuttivat Yhdysvaltain vaikea markkinatilanne ja kausiluonteiset tuotantoseisokit, kuten juhannusseisokit ja niihin liittyvät kunnossapitokustannukset. Kasvaneet kiinteät kustannukset vaikuttivat etenkin pakkauskartonkien tulokseen. Kausiluonteisten seisokkien lisäksi tuotantoa jouduttiin rajoittamaan heikon kysynnän vuoksi. Tuotannonrajoitukset olivat tonnia, josta tonnia Liikevaihto oli 3 233,0 milj. ; edellisellä neljänneksellä 3 228,9 milj.. Hyvä, tasetta vahvistava kassavirta: velkaantumisaste 0,46; edellisellä neljänneksellä 0,59. Kasvaneet kunnossapitokustannukset. PohjoisAmerikassa ja tonnia Euroopassa; edellisellä neljänneksellä yhteensä tonnia, josta tonnia PohjoisAmerikassa ja tonnia Euroopassa. Varastojen arvioidaan pienentyneen toisella neljänneksellä 143,3 milj. :n arvosta. Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä tonnia, mikä on tonnia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä ( tonnia). Sahatavaratoimitukset olivat m 3, edellisellä neljänneksellä m 3. Milj III/01 III/02 I/02 II/02 Liikevaihto EBITDA 1)2) Liikevoitto 2) Liikevoitto 2), % Liikevoitto Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 2) Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta Tilikauden voitto , , ,2 11, , , ,0 926, , ,1 869,4 12,4 859,8 677,8 668,2 438, , ,8 464,2 7,2 515,8 395,1 446,7 299, ,9 602,9 274,0 8,5 274,0 240,5 240,5 161, ,0 517,9 190,2 5,9 241,8 154,6 206,2 138,0 Tulos/osake 2), 0,94 Tulos/osake, 1,03 Kassatulos/osake 2), 2,34 Sijoitetun pääoman tuotto 2), % 10,8 0,49 0,48 1,18 12,4 0,30 0,33 1,03 6,9 0,18 0,18 0,55 7,8 0,12 0,15 0,48 5,6 1) EBITDA = liikevoitto ennen poistoja 2) Vuoden 2001 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8,3 milj., tammi kesäkuun 2001 liikevoitto 9,6 milj., tammi kesäkuun 2002 liikevoitto 51,6 milj. ja huhti kesäkuun 2002 liikevoitto 51,6 milj.. 2
 5. Mark Wahlberg, 48, kokeili 45 päivän kuntokuuria - some sekosi tuloksesta: vitsailee alkavansa ammattiurheilijaksi

Lehdistötiedote 24.7.2002

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa Osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2000 Liikevaihto oli 6.085,6 milj. euroa (5.320,2 milj. euroa), kasvua 14 %. Liikevoitto oli 1.508,1 milj. euroa (601,4 milj. euroa). Liikevoitto ennen satunnaisia eriä oli Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Osavuosikatsaus Tammi-Maaliskuu 2002

Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson Vähemmistöosuus tuloksesta • Tytäryhtiön vähemmistöomistajan osuus tytäryhtiön ja siten koko konsernin tuloksesta. • Jakson tulos • Kirjanpidon mukainen raportointikauden tulos

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Tulostuotto (E/P) voidaan laskea ja esittää monilla tavoilla. Hinnalla (P) tarkoitetaan yleensä yhtiön markkina-arvoa tai osakekurssia tarkasteluhetkellä. Tuloksena (E) voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden tulosta, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden tulosta tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden tulosennustetta. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Liiketoiminnan muut tuotot. Vähemmistöosuus Tilinpäätössiirtojen kertymä. Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Sisällysluettel

Microsoftin osakekurssi piristyi hyvästä tuloksesta. Tulosjulkistuksen jälkeen Microsoftin osake oli noin parin prosentin nousussa. Arkistokuva Vähemmistöosuus Vähemmistöosakkaille kuuluva osuus omasta pääomasta ja tilikauden tulok-sesta esitetään erikseen tuloslaskel-massa ja taseessa

Ma tkailu Lomalta haetaan nyt laatua

 1. Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten
 2. nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
 3. Kongon demokraattisen tasavallan tuomioistuin on hylännyt valituksen maan presidentinvaalien kiistellystä tuloksesta. Tuomioistuimen mukaan vaaleissa toiseksi jäänyt Martin Fayulu ei kyennyt..

Video: HE 173/1997 - Hallituksen esitykset - FINLE

05:10 - 17.11.2016 / maailmalta / Markku Leppilampi. Yritys kohteli myyjiään kaltoin - järkyttävä rangaistus huonosta tuloksesta. Oddity Central kertoo [lähde], että monilla kiinalaisilla yhtiöillä on.. Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa Vähemmistöosuus tuloksesta oli 2,7 milj. euroa (tappio 2,6 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 14,6 milj.euroa (79,6 milj. euroa), josta -5,5 milj. euroa Tornator Timberland Oy:stä osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Stora Enso Osavuosikatsaus I/2003 Yhteenveto ensimmäisen neljänneksen tuloksesta* > Liikevoitto oli 211,1 milj. euroa; edellisellä neljänneksellä 206,9 milj. euroa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ - Trade union - Helsinki Faceboo

 1. ta 231,4 211,5 188,9 208,5 840,3 211,7 183,4 Metsä 511,5 442,3 410,3 461, ,6 497,9 479,2 Muut 548,3 523,8 479,9 510, ,0 540,2 453,5 Yhteensä 3 637, , , , , , ,0 Oikaistu liikevoitto tuotealueittain Milj. I/01 II/01 III/01 IV/ I/02 II/02 Aikakauslehtipaperi 113,6 72,3 83,9 77,1 346,9 31,6 2,3 Sanomalehtipaperi 134,1 125,6 128,7 120,4 508,8 72,8 61,1 Hienopaperi 167,6 81,9 70,6 74,4 394,5 93,1 73,1 Pakkauskartongit 115,1 90,2 97,5 43,4 346,2 100,6 70,7 Puutuotteet 5,6 7,9 2,5 3,4 12,6 11,2 14,1 Tukkuritoi
 2. Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä. Vähemmistöosuus ja transaktiot vähemmistön kanssa Vähemmistön osuus on esitetty taseessa erillään veloista ja emo-yrityksen osakkeenomistajille..
 3. - vähemmistöosuus tuloksesta -1 -3 1,0 -10,1 -10,1. Osakekohtainen oma pääoma, euroa 6,92 7,29 10,56 11,57 11,01 Osakekohtainen osinko, euroa 0,12 3) 0,12 0,25 0,51 0,51 Osinko tuloksesta..
 4. nan kassavirta oli 710,1 milj. (403,1 milj. ). Liiketoi
 5. isteri Sanna Marinin johdolla neuvotteluiden tuloksesta. KUVA: Valtioneuvoston kanslia
 6. Vähemmistöosuus on erotettu omaksi eräksi tulos-laskelmaan ja taseeseen. Keskikurssiero ti-likauden tuloslaskelman ja taseen tilikauden tuloksesta on kirjattu omaan pääomaan

Metsä Group Vuositulos 2015 Kari Jordan Pääjohtaja 3.2.2016 Metsä Group Vuositulos 2015 Vahva tuloksentekovuosi Liikevaihto 5 016 milj. euroa (4 970 milj. euroa) Liiketulos* 537 milj. euroa (418 milj. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 20.8.2002, klo 12.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani merkittävästi ja oli 22,5 Me (12,2 Me vuonna 2001), vaikka myynti Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) Samsungille mobiililaitteet tuovat sen tuloksesta kaksi kolmasosaa. Älypuhelinmarkkinoilla keskihinnat painuvat nyt nopeasti alaspäin. Samsungin oman puhelinmyynnin ohella tämä vaikuttaa sen.. Vähemmistöosuus katsauskauden tuloksesta 0,1. Vähemmistöosuudet on ero-tettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta ja ne on esitetty omana eränään

Jos taas olet jo parisuhteessa, voit kokeilla osaako testi arvata oikein sen, missä tapasitte rakkaasi kanssa. Mitä pidit tuloksesta? Kerro se alla kommenteissa Urakoitsija vastaa työnsä tuloksesta - tilaajan osattava valvoa oikeuksiaan takuuaikana. 16.2.2016. Kiinteistöalan Kustannus Oy

KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa raporttien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot).. Matalan kasvun yrityksissä ja toimialoilla tulostuotto saa yleensä keskimääräistä korkeamman arvon. Tuloksen ollessa heikko tulostuotto on hyvin pieni tai negatiivinen riippumatta yrityksen kasvuhakuisuudesta.

Stora Enso jatkaa tulevaisuutensa varmistamista. Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Välittömät verot Vähemmistöosuus tuloksesta. Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) OMAVARAISUUSASTE, % = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) x.. Solteqin tuloksesta tuli pettymys. Antti Järvenpää, 16.2.2018 11:38 230 tykkäystä, 0 kommenttia - Cetus Espoo (@cetusespoo) Instagramissa: Eilisen illan finaalin kovimmasta tuloksesta vastasi Ari-Pekka Liukkonen. A-P ui 50vu aikaan 21,2 Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta Tällöin tosin varmuudella menettää osan kurssinoususta. Olennainen Nokian tuloksesta sijoittajan silmin. Ensimmäinen kvartaali, jossa Alcatel-Lucent mukana. Nokian liikevaihto laski pro forma -luvuista

tammi maaliskuu Tulos/osake oli 0,31 euroa; edellisellä neljänneksellä 0,28 euroa.

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu (milj. euroa) 20 20 20 20 20 Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3 Jussi Halla-aho heikosta tuloksesta IL-kyselyssä: Jäsenistö valitsee

English Svenska Suomi

Laskennalliset verot. Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta. Tilikauden voitto/tappio. Vähemmistön osuus tuloksesta ja omasta pääomasta on erotettu omaksi eräkseen VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistön osuus on esitetty taseessa erillään veloista ja emo-yrityksen osakkeenomistajille kuuluvasta omasta pääomasta omana eränään osana omaa pääomaa 95-vuotias suomalainen juoksi 100 metriä kilpaa - tuloksesta nettihitti! Nettivideot Viihdeuutiset 3.4.2013, 11:00 · Terhi Piiroinen 2018 Ensimmäisen neljänneksen tulos 25.4.2018 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita.

Väliaikainen toimitusjohtaja vahvasta kolmannen neljänneksen - Mets

Omaan pääomaan lisätään mahdollinen vähemmistöosuus.[3] HJK valmiina taistelemaan hyvästä tuloksesta. HJK matkasi Liettuaan tiistaina aamupäivästä ja harjoittelee pelikentällä illalla kun ilma on toivon mukaan hieman viilentynyt

2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj. Tulostuotto (earnings yield) kuvaa tuloksen suhdetta pörssikurssiin prosenteissa. Luku voidaan laskea joko osakekohtaisella tasolla tai yritystasolla (nettotulos / markkina-arvo). Molemmissa tapauksissa tulostuotto saa lähtökohtaisesti saman arvon. oma pääoma + vähemmistöosuus taseen loppusumma - saadut ennakot. tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konserni-tilinpäätöksineen voidaan vah-vistaa sekä.. Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien VÄHEMMISTÖOSUUS. VIERAS PÄÄOMA Omakatteisten rahastojen velat Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Vähemmistöosuus

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Alma Talent Tietopalveluiden laskemissa pörssiyhtiöiden tulostuotoissa käytetään pääsääntöisesti ko. tilikauden tai viimeisten 12 kuukauden tulosta, josta on oikaistu kertaluonteiset tuotto- ja kuluerät.Tietoa meistäYhteystiedotTiedontuottajatTunnuslukuopasBlogiLähetä tilinpäätöstiedotKäyttöehdotSuoramarkkinointirekisterin seloste Vähemmistöosuus. Pakolliset varaukset. Vähemmistöosuudet, jotka on erotettu konser-nin omasta pääomasta, verovelalla vähennetystä poistoerosta sekä tuloksesta, on esitetty omana eränään Tulos Helsinki Oy. Miten Tuloksesta tuli Suomen paras digitoimisto verkkonäkyvyyden rakentajana. Tutustu Tulokseen

- Olen erittäin iloinen tuloksesta tänään! Vaikka olemmekin ennakkoon altavastaajia HJK:ta ja Honkaa vastaan, on silti rankkaa hävitä kaksi ottelua peräkkäin, joten oli hienoa, että pääsimme tänään.. Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Voitto ennen veroja. Välittömät verot Vähemmistöosuus. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omina erinään konsernin tuloslaskelmassa.. Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1 Osavuosikatsaus tammi 2001 syyskuu Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä oli 0,23 euroa; edellisellä neljänneksellä 0,18 euroa. Tuloksen paraneminen johtui lähinnä alhaisemmista rahoituskustannuksista. Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29 Osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on laskettu konsernin omistuksen mukaisesti ja dien ja kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja..

Vähemmistöosuus on erotettu tuloslaskelmassa osuutena tilikauden tuloksesta ja taseessa osuutena omasta pääomasta silloin, kun tytäryritysten oma pääoma on positiivinen KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan Vaikeudet viheriöllä söivät pohjaa aamupäivän suomalaisten tuloksesta Saudeissa. Teksti Sami Sarpakunnas Torstaina 30. tammikuuta 2020

MI tarkoittaa Vähemmistöosuus. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen MI lyhenteet Kuten edellä mainittiin, MI käytetään lyhenne teksti viesteissä edusta maan Vähemmistöosuus osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Stora Enso Osavuosikatsaus II/2003 Yhteenveto toisen neljänneksen tuloksesta* > Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa; edellisellä neljänneksellä 0,10 euroa. > Liikevoitto Osuus osakkuusyritysten tuloksesta verojen jälkeen. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Liikevoitto. Liikevoiton osuus prosentteina liikevaihdosta

Helsingin pörssin yhtiöiden tulostuoton kehitys 2012-2016, mediaani (vuoden lopun kursseilla): Konserni: Osuus osakkuusyritysten tuloksesta / Liikelaitos: Tuotot osuuksista saman liikelaitoskons *Liikelaitoskonsernien vähemmistöosuus. 136. 6.1. Tuotto- ja kululaskelman ja taseen määritelmät 3 Huhti kesäkuun tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna) Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,12 (0,18 ). Osakekohtaiseen tulokseen vaikutti erityisesti myyntihintojen aleneminen 0,04 ja kiinteiden kustannusten nousu 0,03, joita suuremmat myyntimäärät kompensoivat 0,03. Huhti kesäkuun liikevaihto 3 233,0 milj. oli samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä (3 228,9 milj. ). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 190,2 milj. (274,0 milj. ), mikä on 30,6 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä ja 5,9 % liikevaihdosta. Kaikkien paperi ja kartonkiliiketoimintojen liikevoitto pieneni, kun taas puutuotteiden, tukkuritoiminnan ja metsän liikevoitto kasvoi. Keskimääräisten valuuttakurssien muutokset toisella neljänneksellä pienensivät liikevoittoa 7,8 milj. (kurssiriskeiltä suojautumisen jälkeen). Kertaluonteiset erät olivat 51,6 milj, mikä oli 0,03 osaketta kohden. Kertaluonteiset erät muodostuivat Billerud AB:n osakkeiden 76,7 milj. :n myyntivoitosta ja IsossaBritanniassa toimineen tukkurin Papyrus GB Limitedin lakkauttamiskuluista tehdystä 25,1 milj. :n varauksesta. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 8,4 milj. (11,7 milj, ), josta 1,6 milj. Sunila Oy:stä ja 4,4 milj. Billerud AB:stä, joka oli osakkuusyhtiö osakkeiden myyntiin saakka. Osakkuusyhtiöiden vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli 0,01. Nettorahoituskulut olivat 44,0 milj. (45,2 milj. ) eli 0,03 osaketta kohden. Nettokorkokulut olivat 54,8 milj. (72,5 milj. ), mikä on 4,2 % korollisista nettoveloista. Nettovaluuttakurssivoitto oli 10,9 milj. (20,4 milj. ). Stora Enso suojaa tällä hetkellä 50 % dollari ja puntamääräisistä kassavirroistaan, mikä vaikutti toisella neljänneksellä liikevoittoon ja rahoituskustannuksiin yllämainitun mukaisesti. Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä oli 154,6 milj. (240,5 milj. ). Verot olivat 68,3 milj. (79,4 milj. ), mikä vastaa 33,1 %:n veroastetta (33,0 %). Verot pienensivät osakekohtaista tulosta 0,08. Vähemmistöosuus tuloksesta oli 0,1 milj. (0,1 milj. ). Tilikauden tulos oli 138,0 milj. (161,0 milj. ). Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,6 % (7,8 %). Sijoitettu pääoma tilikauden lopussa oli ,8 milj., laskua 1 119,7 milj.. Toisen neljänneksen päätöskurssit vaikuttivat olennaisesti taseeseen. Sijoitettu pääoma pieneni 687,5 milj. ja korolliset nettovelat 585,2 milj. heikentyneen dollarin vuoksi. Vaikutus omaan pääomaan oli vähäisempi pääoman muuntoriskeiltä suojautumisen ansiosta. Pääomarakenne, Milj Käyttöomaisuus , , , ,1 Käyttöpääoma 1 224, , , ,3 Sidottu pääoma , , , ,4 Verovastuut 2 247, , , ,6 Sijoitettu pääoma , , , ,8 Oma pääoma 8 989,0 Vähemmistöosuus 50,2 Korolliset nettovelat 4 819,9 Rahoitus yhteensä , ,0 140, , , ,8 50, , , ,1 50, , ,8 3

Löydä HD-arkistokuvia ja miljoonia muita rojaltivapaita arkistovalokuvia, -kuvituskuvia ja -vektoreita Shutterstockin kokoelmasta hakusanalla TULOKSESTA ILMOITTAMINEN SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005 ESITYS 27.4.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-3/2005 Joustopakkaukset 17,6 milj. euroa 34 % Muut 2,8 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 30 % Kuitukankaat 31 Tuula Kallion johtama Dagmar tekee leijonanosan Salomaa-konsernin tuloksesta. Arttu Laitala. Lukuaika noin 3 min Toisella vuosineljänneksellä Sammolle kirjattiin finanssikonserni Nordean tuloksesta 150 miljoonaa euroa, sillä Sampo omistaa Nordeasta reilun viidenneksen. Konserni arvioi, että Nordean vaikutus..

TP-SIIRROT, VEROT JA VÄHEMMISTÖOSUUS Tulo- ja laskennalliset verot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN TULOS. Käypä arvo osoittaa arvion johdannaisista realisoituvasta tuloksesta, mikäli.. Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8 Vähemmistöosuus. Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset. Vähemmis-töosuus tuloksesta esitetään tuloslaskelmassa omana eränään verojen jälkeen Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta oli 73 (83) miljoonaa euroa. Se liittyy pääasiassa Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle laskemiin etuoikeutettuihin osakkeisiin ja Fortum Värme.. HKScan Oyj Pörssitiedote 18.1.2018 klo 09.00. Ennakkotietoa HKScanin vuoden 2017 tuloksesta. HKScan Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli noin 1 808 miljoonaa euroa..

 • Föräldrakontroll samsung s7.
 • Nettovarallisuus laskuri.
 • Fregatte klasse 125.
 • Mekkoja juhliin.
 • Lasten verryttelypuku prisma.
 • Leather jacket biker.
 • Uhmakkuushäiriö ja adhd.
 • Voffeli & kaffeli gluteeniton.
 • Uimarengas kärkkäinen.
 • Tuotannonsuunnittelija työtehtävät.
 • Piparkakkumuseo torun.
 • Woher kommt fasching.
 • Potilastietojen käsittely.
 • Keskikokoiset tila autot vertailu.
 • Block by dylan lounas.
 • Imaqtpie age.
 • Guinness world records kirja 2018.
 • Tilintarkastus myöhässä.
 • Viic.
 • Litukan siirtolapuutarha häät.
 • Runescape 07 ruby necklace.
 • Kolesteroli mittaus terveystalo.
 • Verenpurkauma silmän alla.
 • Ilmainen biljardi tampere.
 • Veden haihtuminen kasvista.
 • Sauvakirkon polttaja.
 • Meikkiopastus ryhmälle helsinki.
 • Nokian renkaat työntekijämäärä.
 • Viikset pois pysyvästi.
 • Stihl 270.
 • Hussein al taee suomalainen vaimo.
 • Bachelor suomi maria.
 • Matinlahden ranta.
 • Toimintakertomus yhdistys pakollinen.
 • Meinestadt de lutherstadt wittenberg wetter.
 • Soturikissat nimigeneraattori.
 • Miniminter diss.
 • Banaanipannarit.
 • Bolonia italia lugares de interés.
 • Kylpytynnyri vuokraus kauhava.
 • Vektorikentän viivaintegraali.